Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo viešųjų pirkimų ir sveikatos sistemoje patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir darbo santykius, viešąjį administravimą, taip pat viešųjų pirkimų, sveikatos apsaugą ir korupcijos prevenciją reglamentuojančius teisės aktus, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. būti susipažinusiam su teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų planus, pirkimo paraiškas bei sutartis, teikia išvadas bei pasiūlymus vadovybei dėl aukštos korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų rizikų valdymo;

2. stebi ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų procesą ir praneša vadovybei apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus;

3. rengia rekomendacijas ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojams dėl viešųjų pirkimų organizavimo aukštos korupcijos pasireiškimo tikimybės srityse;

4. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose;

5. teikia siūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų, susijusių su viešaisiais pirkimais sveikatos priežiūros srityje;

6. teikia siūlymus dėl Vyriausybės programos įgyvendinimo ir Sveikatos apsaugos ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumo didinimo;

7. dalyvauja ministerijoje sudaromų viešųjų pirkimų, kuriuose yra aukšta korupcijos pasireiškimo tikimybė, komisijų veikloje;

8. dalyvauja ministerijos atliekamuose tyrimuose viešųjų pirkimų srityje;

9. teikia pasiūlymus dėl ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų naujų centralizuotų pirkimų modulių įdiegimo ir esamų katalogų papildymo pirkimui per CPO.lt;

10. vyksta į rizikingas sveikatos priežiūras įstaigas, vertina situaciją vietoje, renka susijusią informaciją ir dokumentus, teikia ministerijos vadovybei aktualią informaciją, vertinimo išvadas;

11. nagrinėja gyventojų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pareiškimus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymų į skundus, prašymus, paklausimus projektus;

12. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautinėse kovos su korupcija organizacijose, konferencijose ir kitose iniciatyvose;

13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų darbuotojais, konsultuojasi su reikiamais specialistais;

14. organizuoja antikorupcinį švietimą, moko darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais;

15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.