Pareigų aprašymas Spausdinti

SPAUDOS TARNYBOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Spaudos tarnybos (toliau – tarnybos) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Tarnybos vyriausiojo specialisto pareigybė skirta dalyvauti užtikrinant Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) bendradarbiavimą su žiniasklaida ir visuomenės informavimą sveikatos apsaugos politikos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) valdymo srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešumą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus tarnybos vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį komunikacijos ar žiniasklaidos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą;

5.4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja įgyvendinant visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;

6.2. dalyvauja užtikrinant atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybės programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;

6.5. rengia informacinių pranešimų apie Vyriausybės programos įgyvendinimą, atsakymų į žurnalistų klausimus projektus;

6.6. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešinimo, informacinius, konsultacinius renginius žiniasklaidai;

6.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus komunikacijos srityje;

6.8. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant komunikacijos projektus sveikatos srityje;

6.9. pagal kompetenciją administruoja ministerijos interneto svetainę ir paskyras socialiniuose tinkluose;

6.10. rengia vaizdo ir garso medžiagą;

6.11. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose; 

6.12. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

6.13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

6.14. laiku ir kokybiškai vykdo su tarnybos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, tarnybos vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

6.15. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, tarnybos nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

6.16. tarnybos vedėjo pavedimu pavaduoja kitus tarnybos darbuotojus;

6.17. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

 

–––––––––––––––––––––––––