Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas,  einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ryšių su visuomene srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklą;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis patarėjas vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja ministro valdymo srities būklę, Vyriausybės programos įgyvendinimą bei valstybės politikos raidą sveikatos sistemoje visuomenės informavimo srityje ir teikia pasiūlymus komunikacijos kokybei gerinti;

2. dalyvauja rengiant ministerijos veiklos viešinimo strategiją, ilgalaikius ir trumpalaikius visuomenės informavimo planus formuojant pozityvų ministerijos įvaizdį viešojoje erdvėje bei teikia pasiūlymus jiems tobulinti;

3. įgyvendina visuomenės informavimą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus sveikatos politikos viešinime;

4. įgyvendina atvirą ir efektyvią ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybė programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo sklaidą;

5. rengia informacinių pranešimų apie Vyriausybės programos įgyvendinimą, ministerijos veiklą projektus;

6. rengia atsakymų į žiniasklaidos atstovų klausimus projektus;

7. rengia spaudos konferencijas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitus ministerijos renginius, susijusius su žiniasklaidos informavimu;

8. dalyvauja planuojant lėšų poreikį ir rengia dokumentus, reikalingus ministerijos komunikacijos priemonėms įgyvendinti;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis sveikatos politikos komunikacijos klausimais;

10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose;

11. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinių darbuotojus;

12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybė programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje viešinimo klausimus;

13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus tarnybos darbuotojus;

14. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

15. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei ministro valdymo srities strateginės plėtros, Vyriausybė programos įgyvendinimo bei perspektyvaus valstybės politikos raidos planavimo sveikatos sistemoje komunikacijos klausimais.