Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, duomenų apsaugą, privatumo apsaugą elektroninių ryšių sektoriuje, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais duomenų apsaugos srityje, gebėti juos taikyti praktiškai;

6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

7. Gebėti valdyti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. stebėti, analizuoti ir vertinti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir ministerijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, dalyvauti ministerijos ir pavaldžių įstaigų asmens duomenų apsaugos audituose;

2. informuoti ministerijos vadovybę ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), apie jų pareigas pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir kitus asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoti juos asmens duomenų tvarkymo klausimais;

3. konsultuoti darbuotojus ir kitus duomenų subjektus klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

4. paprašius konsultuoti dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebėti jo atlikimą pagal Reglamento (ES) 2016/679 35 straipsnį;

5. rengti atsakymų į ministerijai pavaldžių įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų paklausimus teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų teisinę apsaugą, taikymo klausimais, projektus;

6. bendradarbiauti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;

7. atlikti kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas;

8. tvarkyti Asmens duomenų saugumo pažeidimų registrą ir esant poreikiui informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir/arba duomenų subjektus apie tokį pažeidimą;

9. tvarkyti duomenų veiklos įrašus pagal Reglamento (ES) 2016/679 30 straipsnį;

10. rengti rekomendacijas asmens duomenų tvarkymo klausimais;

11. informuoti darbuotojus apie teisės aktų pasikeitimus asmens duomenų tvarkymo srityje;

12. dalyvauti vystant asmens duomenų apsaugos kultūrą ministerijoje, organizuoti ir rengti mokymus asmens duomenų tvarkymo klausimais bei teikti darbuotojams metodinę pagalbą šiais klausimais;

13. teikti vadovybei siūlymus dėl asmens duomenų apsaugos priemonių (įskaitant technines ir organizacines priemones) taikymo siekiant sumažinti riziką duomenų subjektų teisėms ir interesams;

14. rengti ir koordinuoti asmens duomenų apsaugos politiką ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose, dalyvauti rengiant strateginius, priemonių planus ir kitus dokumentus;

15. rengti, tikslinti ir vertinti ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga;

16. pagal kompetenciją nagrinėti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikti dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

17. vertinti ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, ministerijos valdymo sričiai priskirtų informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisės aktų projektų teisinę atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;

18. pagal poreikį vertinti ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus juridiniams bei fiziniams asmenims, ir konsultuoti ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;

19. dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje, kai yra priimami sprendimai, susiję su asmens duomenų apsauga;

20. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant asmens duomenų apsaugos klausimus;

21. pagal kompetenciją atstovauti ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauti ministerijos kanclerę ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

22. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

23. laiku ir kokybiškai vykdyti kitus, su Duomenų apsaugos pareigūno funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo;

24. užtikrinti informacijos, susijusios su savo užduočių vykdymu, konfidencialumą.