Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų informacinių sistemų projektavimo bei projektų valdymo srityje patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės bei elektroninės valdžios plėtrą, informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą, reikalavimus duomenų apsaugai, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, su Europos Sąjungos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, elektroninės valdžios ir informacinių ir ryšių technologijų plėtrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų e. sveikatos sistemos plėtros klausimais projektus;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti sprendimo ir darbo metodus. 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant su Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos plėtra susijusius strateginius ir programinius dokumentus;

2. dalyvauja koordinuojant Lietuvos e. sveikatos sistemos administravimą, eksploatavimą ir plėtrą;

3. analizuoja e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros valdytojo funkcijų įgyvendinimą, pastabas bei pasiūlymus teikia Sveikatos apsaugos ministrui;

4. dalyvauja Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinime;

5. dirba su projektų kuratoriais ir vadovais inicijuojant, planuojant, įgyvendinant ir uždarant projektus;

6. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime;

7. stebi projektų įgyvendinimo eigą bei informuoja ministrą apie projektų būklę, riziką ir naudą;

8. dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos susijusių projektų ir iniciatyvų atitiktį pagrindiniams Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos teisės aktams ir Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

9. dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemos įgyvendinimo klausimais;

10. dalyvauja koordinuojant e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemoje;

11. dalyvauja koordinuoja medicininės terminologijos taikymą Lietuvos Respublikos e. sveikatos sistemoje;

12. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

15. dalyvauja kontaktuojant ir bendradarbiaujant e. sveikatos sistemos klausimais su tarptautinėmis organizacijomi