Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų administracinio darbo patirtį ir 5 metų žmogiškųjų išteklių valdymo ir vystymo patirtį;

3. gerai išmanyti viešojo sektoriaus veiklos valdymo ir efektyvumo didinimo principus;

4. gerai išmanyti ir gebėti tinkamai taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti rengti teisės aktų projektus;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir informacinėmis technologijomis („MS Office” programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų tinklo optimizavimu ir įstaigų reorganizavimu, žmogiškųjų išteklių valdymo srityje projektus;

2. sveikatos apsaugos ministrui teikia siūlymus dėl sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų veiklos optimizavimo ir funkcijų konsolidavimo efektyvaus įgyvendinimo, koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų optimizavimo planą;

3. vertina sveikatos ministro valdymo srityje veikiančių biudžetinių įstaigų bei kitų ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos efektyvumą bei veiklos organizavimą, pagal savo kompetenciją teikia sveikatos apsaugos ministrui siūlymus dėl įstaigų veiklos valdymo tobulinimo, efektyvios, koordinuotos, pažangios veiklos procesų efektyvumo vertinimo sistemos kūrimo;

4. teikia sveikatos apsaugos ministrui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių valdymo proceso efektyvumo didinimo ministerijoje ir ministrui pavaldžiose sveikatos sistemos įstaigose;

5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant programas ir projektus, susijusius su sveikatos sistemos įstaigų valdymo tobulinimu ir plėtra;

6. koordinuoja įstaigų konsolidavimo procesus ir dalyvauja rengiant sveikatos sistemos įstaigų reorganizavimo dokumentus;

7. sveikatos apsaugos ministro pavedimu dalyvauja svarstant ministerijos parengtus teisės aktų projektus Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, ministerijų atstovų pasitarimuose, atstovauja ministeriją kitose institucijose ir įstaigose;

8. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautinėse organizacijose, konferencijose ir kitose iniciatyvose;

9. dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

10. vykdo kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio sveikatos apsaugos ministro pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.