Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga efektyviam ir sklandžiam Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, viceministrų bei kanclerio (toliau – vadovybė) darbui užtikrinti ir su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) reprezentacija susijusioms užduotims vykdyti (vidutinio sudėtingumo veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.3. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose vadovybės nariai turi dalyvauti, koordinuoja susipažinimą su per dokumentų valdymo sistemą pateiktais dokumentais, jų pasirašymą arba nukreipimą vykdytojams, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, teikia apibendrintą, aktualią informaciją;

6.2. teikia informaciją apie poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose vykstančiuose renginiuose, kontroliuoja, kad visa reikalinga medžiaga būtų pateikta laiku;

6.3. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas vadovybės narius su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;

6.4. vadovybės narių pavedimu organizuoja susitikimus su suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais, įmonių atstovais, piliečiais ir kitais suinteresuotais asmenimis;

6.5. organizuoja vadovybės narių pasitarimus su sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padaliniais;

6.6. teikia vadovybės nariams su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja vadovybės narių išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą;

6.7. pagal kompetenciją rengia informacinio pobūdžio raštus, aplinkraščius, lydraščius, teikia juos derinti ministerijos darbuotojams sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

6.8. pagal kompetenciją, teikia aktualią informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms;

6.9. į ministerijos internetinį tinklalapį talpina informaciją apie planuojamus vadovybės narių susitikimus, renginius ar nebuvimą darbe;

6.10. pagal poreikį vadovybės pavedimu organizuoja komisijų ir darbo grupių posėdžius, protokoluoja rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;

6.11. rūpinasi posėdžių salių paruošimu darbo susitikimams bei posėdžiams;

6.12. vykdo nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.