Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. būti susipažinęs su Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentu, Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

5. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

7. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. operatyviai atsako į telefoninius skambučius, priima ir perduoda informaciją ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams, kitoms organizacijoms ar įstaigoms telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis;

2. sudaro ministerijos kanclerio planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių, derina su ministerijos kancleriu darbotvarkę ir informuoja apie planuojamus susitikimus, pasitarimus ir kitus renginius;

3. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijos kanclerių) savaitinių pasitarimų svarstomų klausimų medžiagos pateikimą laiku;

4. organizuoja bei koordinuoja informacijos apie ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų rengtų ar kitų institucijų su ministerija derintų teisės aktų projektų ministerijos kancleriui pateikimą;

5. registruoja ministerijos kanclerio pavedimus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, kontroliuoja jų vykdymo terminus bei informuoja ministerijos kanclerį apie pavedimų įvykdymą;

6. pristato ministerijos kancleriui skirtą korespondenciją;

7. užtikrina gaunamų dokumentų tinkamą valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą), kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, laiku perduoda dokumentus ministerijos kancleriui bei vykdytojams;

8. ministerijos vadovybės pavedimu protokoluoja ministerijos vadovybės posėdžių, susitikimų ir pasitarimų metu;

9. pagal kompetenciją rengia informacinio pobūdžio raštus, aplinkraščius, lydraščių projektus, teikia derinti juos ministerijos darbuotojams ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

10. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo ministerijos kanclerio informacinių dokumentų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda dokumentus į ministerijos archyvą;

11. užtikrina, kad ministerijos kancleriui teikiami dokumentai atitiktų ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

12. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka į ministerijos internetinį tinklalapį talpina informaciją apie kitą savaitę planuojamus kanclerio susitikimus, renginius;

13. ministerijos kanclerio pavedimu informuoja ministerijos bei kitų suinteresuotų įstaigų darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus;

14. organizuoja asmenų, svečių, atvykstančių pas ministerijos kanclerį su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;

15. teikia ministerijos kancleriui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja ministerijos kanclerio išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą;

16. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, gydytojams specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

17. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduotoja skyriaus vyriausiąjį specialistą;

18. pagal poreikį rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl savo atliekamų funkcijų gerinimo;

19. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

20. laiku ir kokybiškai vykdo skyriaus vedėjo, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu. Asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą;

21. vykdo kitus su savo tiesioginėmis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.