Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KANCLERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – I pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

II SKYRIUS

FUNKCIJOS

3. Koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - ministerija) administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

4. Kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą.

5. Organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų  įgyvendinimą.

6. Dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant LR Ministro Pirmininko ir  LR Vyriausybės, LR Vyriausybės kanceliarijos pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą.

7. Vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą.

8. Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą.

9. Koordinuoja ministerijos atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose.

10. Kontroliuoja turto valdymą.

11. Koordinuoja ministerijoje įdiegtų ar diegiamų kokybės vadybos sistemų procesus bei užtikrina jų atitiktį numatytiems reikalavimams.

12. Organizuoja ir koordinuoja tarptautinį bendradarbiavimą.

13. Koordinuoja ir kontroliuoja viešuosius pirkimus.

14. Bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Vyriausybe ir kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis pagal administravimo sritį.

15. Koordinuoja ir kontroliuoja Ministerijos biudžeto rengimą ir įgyvendinimą.

16. Vadovauja ministerijos civilinės saugos veiklai bei organizuoja priemonių, susijusių su ministerijos pasirengimu vykdyti jos kompetencijai priskirtas funkcijas gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai, įgyvendinimą.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

19. Atitikimas kitiems reikalavimams:

19.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“.