Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesnio kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, visuomenės sveikatą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

2. kontroliuoja kaip vykdomi Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir ministro pavedimai visuomenės sveikatos priežiūros srityje, informuoja ministrą apie pavedimų vykdymo eigą, teikia siūlymus dėl jų vykdymo;

3. kontroliuoja teisės aktų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūra, projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

4. kontroliuoja ar rengiami teisės aktų projektai, susiję su visuomenės sveikatos priežiūra, atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas;

5. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas bei sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;

7. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;

8. ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje;

9. pagal kompetenciją perduoda ministro pavedimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniams ir pavaldžioms institucijoms, kontroliuoja jų vykdomas užduotis;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitų ministerijų ar kitų valstybės institucijų ir įstaigų organizuojamuose pasitarimuose sprendžiant visuomenės sveikatos priežiūros srities klausimus;

11. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

12. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje teisės aktais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

13. laiku ir kokybiškai vykdo kitus ministro pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.