Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Veiklos administravimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra reikalinga efektyviam ir sklandžiam Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro, viceministrų bei kanclerio (toliau – vadovybė) darbui užtikrinti ir su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) reprezentacija susijusioms užduotims vykdyti.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4. būti susipažinęs su Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamentu, Sveikatos apsaugos ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

5.5. išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

5.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.8. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkę, derina rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose vadovybės nariai turi dalyvauti, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, pateikia apibendrintą informaciją;

6.2. teikia informaciją apie poreikį dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo posėdžiuose ir Lietuvos Respublikos Seimo komitetų posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykstančiuose renginiuose, kontroliuoja, kad visa reikalinga medžiaga būtų pateikta laiku;

6.3. organizuoja asmenų, svečių, užsienio valstybių delegacijų, atvykstančių pas vadovybės narius su darbo vizitais, priėmimą; teikia susitikimams reikalingą medžiagą;

6.4. vadovybės narių pavedimu organizuoja susitikimus su suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais, įmonių atstovais, piliečiais ir kitais suinteresuotais asmenimis;

6.5. teikia vadovybės nariams su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja vadovybės narių išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą; rengia tarnybinius raštus;

6.6. pagal kompetenciją rengia informacinio pobūdžio raštus, aplinkraščius, lydraščius, teikia juos derinti ministerijos darbuotojams Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

6.7. rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo vadovybės informacinių dokumentų bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda dokumentus į ministerijos archyvą;

6.8. kontroliuoja medžiagos, kurios reikia Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, parengimą ir reikalingos informacijos iš sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padalinių surinkimą;

6.9. organizuoja sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pasitarimus ir esant poreikiui juos protokoluoja;

6.10. Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka į ministerijos internetinį tinklalapį talpina informaciją apie kitą savaitę planuojamus vadovybės narių susitikimus, renginius  ar nebuvimą darbe;

6.11. pagal poreikį vadovybės pavedimu organizuoja komisijų ir darbo grupių posėdžius, protokoluoja rengiamus posėdžius, kuriuose nėra paskirtas kitas posėdžio sekretorius;

6.12. vadovybės narių pavedimu dalyvauja sveikatos apsaugos ministerijos rengiamuose susitikimuose, posėdžiuose veiklos klausimais;

6.13. prisideda prie sveikatos apsaugos ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidinės komunikacijos plėtros projektų;

6.14. organizuoja vadovybės narių pasitarimus su sveikatos apsaugos ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, perduoda žodžiu arba elektroniniu paštu sveikatos apsaugos ministro rezoliucijas ir pavedimus atsakingiems vykdytojams;

6.15. užtikrina, kad vadovybės nariams teikiami dokumentai atitiktų Sveikatos apsaugos ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

6.16. rūpinasi posėdžių salių paruošimu darbo susitikimams bei posėdžiams, naudoja reprezentacines lėšas, skirtas pavieniams užsienio svečiams, negausioms delegacijoms, pasitarimų pas vadovybės narius dalyviams priimti, nustatyta tvarka už jas atsiskaito atitinkamam sveikatos apsaugos ministerijos subjektui, atsakingam už finansų kontrolę;

6.17. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems ministerijos administracijos padaliniams, pavaldžioms įstaigoms, gydytojams specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;

6.18. vykdo kitus su savo tiesioginėmis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

 

__________________