Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo arba tarnybinių nusižengimų ir (ar) darbo pareigų / drausminių pažeidimų tyrimo patirtį ar korupcijos prevencijos arba nusikaltimų tyrimo srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti rengti teisės aktų projektus;

6. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office” programinis paketas, internetas, elektroninis paštas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

2. ministro ar jo įgalioto asmens pavedimu atlieka ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus, teikia ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tyrimų išvadas;

3. atlieka ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą;

4. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas, neatitiktis, teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;

5. vyksta į rizikingas sveikatos priežiūras įstaigas, vertina situaciją vietoje, renka susijusią informaciją ir dokumentus, teikia ministerijos vadovybei aktualią informaciją, vertinimo išvadas;

6. pagal kompetenciją, dalyvauja atliekant viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, etikos, elgesio standartų ir taisyklių laikymosi priežiūrą;

7. rengia rašytinių išankstinių rekomendacijų projektus dėl priemonių, kurių ministerijos valstybės tarnautojai, ministerijai pavaldžių įstaigų vadovai, turi imtis, kad savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis;

8. ministro pavedimu atlieka galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų tyrimus;

9. nagrinėja gyventojų, įstaigų, įmonių ar organizacijų pareiškimus, pranešimus ir skundus, rengia atsakymų į skundus, prašymus, paklausimus projektus;

10. dalyvauja rengiant ir rengia korupcijos prevencijos ir kontrolės srities teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

11. atlieka ministerijos teisės aktų, reglamentuojančių visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, projektų antikorupcinį vertinimą;

12. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos ir kontrolės sveikatos sistemoje programos įgyvendinimą sveikatos sistemos įstaigose;

13. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose;

14. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją tarptautinėse kovos su korupcija organizacijose, konferencijose ir kitose iniciatyvose;

15. gavęs informaciją apie korupcinio pobūdžio veikas, nedelsiant apie tai informuoja ministrą;

16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų darbuotojais, konsultuojasi su reikiamais specialistais;

17. organizuoja antikorupcinį švietimą, moko darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais;

18. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.