Pareigų aprašymas Spausdinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS  

MINISTRO PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyresnysis patarėjas (VI lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Teisė.

4. Politikos formavimas.

5. Korupcijos prevencija.

6. Viešieji pirkimai.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

7. Teisėkūra ir teisinis vertinimas, ministerijos atstovavimo teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse kuravimas, teisės taikymas.

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau - ministras) politinių nuostatų ir prioritetų formavimas.

9. Sveikatos sistemos antikorupcinė kontrolė.

10. Viešųjų pirkimų koordinavimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

11. Padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir nustatyti prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti viešųjų pirkimų koordinavimo ir korupcijos prevencijos srityse, koordinuoja bei kontroliuoja jų vykdymą.

12. Ministro pavedimu dalyvauja nagrinėjant kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus.

13. Teikia ministrui siūlymus dėl teisės aktų ar dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų sistemos tobulinimu ir plėtra, korupcijos prevencijos ir kokybiškos bei efektyvios sveikatos sistemos kontrolės veiklos tobulinimo bei kokybiškesnės ir efektyvesnės sveikatos priežiūros.

14. Dalyvauja rengiant šakinės kovos su korupcija programos ir šios programos priemonių planų ir jų pakeitimų projektus.

15. Ministro pavedimu dalyvauja formuojant ministerijos politiką viešųjų pirkimų srityje.

16. Ministro pavedimu vadovauja ar dalyvauja darbo grupių, komisijų, komitetų, tarybų veikloje.

17. Pagal kompetenciją perduoda ministro pavedimus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos administracijos padaliniams ir pavaldžioms institucijoms, koordinuoja jų vykdomas užduotis, informuoja ministrą apie pavedimų vykdymo eigą, teikia siūlymus dėl jų vykdymo.

18. Ministro pavedimu pagal kompetenciją kuruoja ministerijos atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse.

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

 

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

21.1. kalba – anglų;

 

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.