Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybos ir sutartinius darbo santykius;

3. gebėti kurti įstaigos vidines motyvacines programas, diegti žmogiškųjų išteklių valdymo procesų sistemas;

4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office” programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja organizuojant vidinės komunikacijos priemones Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Sveikatos apsaugos ministerijos) darbuotojams;

2. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos motyvacinės sistemos kūrime ir diegime;

3. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos kultūros kūrime ir diegime;

4. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos žmogiškųjų išteklių valdymo procesų tobulinime;

5. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų komandos stiprinimo procese;

6. dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos žmogiškųjų išteklių strategijos kūrime ir tobulinime, taikant pažangiausias vadybos metodikas;

7. dalyvauja organizuojant ir vykdant Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojų apklausas žmogiškųjų išteklių srityje;

8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, pasitarimuose ir posėdžiuose;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ministerijos administracijos padalinių, kitų įstaigų darbuotojais, konsultuojasi su reikiamais specialistais;

10. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu;

11. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.