Pareigų aprašymas Spausdinti

Patarėjas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. išmanyti projektų ir procesų vadybos metodus bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemos veiklą ir struktūrą;

5. sugebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Šias pareigas einantis patarėjas vykdo šias funkcijas:

1.  padeda ministrui suformuoti politines nuostatas bei teikia išvadas ir siūlymus dėl sveikatos sistemos plėtros, paslaugų struktūros optimizavimo ir įstaigų tinklo konsolidavimo, vykdo komunikacijos su Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba koordinavimą;

2. ministro pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų darbo grupėse, komisijose, komisijoje bei tarybose;

3. teikia siūlymus ir dalyvauja elektroninės sveikatos sistemos priežiūros paslaugų infrastruktūros vystymo ir optimizavimo procese, koordinuoja Elektroninės sveikatos valdybos veiklą;

4. teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas ministerijai priskirtose valdymo srityse vykdomų projektų valdymo klausimais visame projekto cikle: inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime;

5. stebi ministerijai priskirtose valdymo srityse vykdomų projektų įgyvendinimo eigą bei informuoja ministrą apie projektų būklę, riziką ir naudą;

6. bendradarbiauja bei vykdo strateginę komunikaciją su Europos Sąjungos institucijomis, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Tarptautiniu valiutos fondu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;

7. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

8.  teikia siūlymus dėl ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų, susijusių su procesų valdymu projektus;

9.  vykdo geros procesų valdymo praktikos sklaidą ministerijoje;

10. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai kitose institucijose, įstaigose ir įmonėse;

11. laiku ir kokybiškai vykdo ministro, ministerijos vadovybės, pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.