Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) ar vientisųjų teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo arba tarnybinių nusižengimų ir (ar) darbo pareigų / drausminių pažeidimų tyrimo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės sveikatos saugos klausimus;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti rengti ir pristatyti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, konsultuoja valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau kartu – darbuotojai) skyriaus veiklos klausimais, užtikrindamas skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

2. užtikrina, kad būtų laiku ir kokybiškai įvykdytos skyriui pavestos užduotys;

3. paskirsto skyriui priskirtus darbus darbuotojams, derina ir vizuoja skyriaus darbuotojų rengiamų raštų, teisės aktų bei jų pakeitimų projektus;

4. rengia, dalyvauja rengiant, derinant, analizuoja ir vertina teisės aktų, tarpinstitucinių veiklos planų, ministerijos programų, kitų dokumentų, susijusių su korupcijos prevencija ir kontrole, projektus bei teikia pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų ir kitų dokumentų projektų;

5. nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtų ministerijai pavaldžių įstaigų darbo organizavimo klausimus ir pagal veiklos sritį teikia siūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų veiksmingą veiklą;

6. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, priskirtų skyriaus kompetencijai, metinius veiklos planus;

7. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

8. konsultuoja institucijas, įstaigas ir organizacijas korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;

9. pagal veiklos sritį dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje;

10. pagal veiklos sritį organizuoja atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektų rengimą;

11. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais;

12. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

13. užtikrindamas skyriaus darbuotojų efektyvų darbą, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui (toliau – ministras) dėl skyriaus struktūros, pareigybių sąrašo, darbuotojų skatinimo, darbo sąlygų gerinimo, derina skyriaus darbuotojų prašymus dėl atostogų, komandiruočių, atleidimo iš darbo, teikia ministrui išvadas dėl skyriaus darbuotojų veiklos vertinimo, nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.