Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį politikos mokslų ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį veiklos planavimo ir pokyčių valdymo srityje bei  ne mažesnę kaip 1 metų kokybės vadybos sistemos taikymo, procesų optimizavimo srityse patirtį;

3. būti susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, sveikatos politikos strateginiais dokumentais ir programomis;

4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu;

6. mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. užtikrina koordinuotą ministerijos dalyvavimą nacionalinėse programose, reformų ir vystymosi darbotvarkėse bei planuose, tarpinstituciniuose veiksmų planuose;

2. analizuoja pagrindinius ministro valdymo srities statistinius rodiklius nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, teikia pasiūlymus dėl ministerijos valdymo sričiai pateiktų tarptautinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimo ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

3. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prioritetų ministerijos strateginiam bei metiniam veiklos planams;

4. koordinuoja bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijomis, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis pavestais strateginę reikšmę turinčiais klausimais;

5. atlieka priskirtų strateginių sprendimų įgyvendinimo stebėseną;

6. koordinuoja mokslo žiniomis pagrįstų sprendimų ir kitų inovatyvių politikos formavimo metodų įgyvendinimo iniciatyvas formuojant sveikatos sektoriaus politiką;

7. koordinuoja struktūrinių reformų įgyvendinimo veiklas;

8. organizuoja projektinio valdymo principų taikymą ministerijos veiklos srityje vykdomiems nacionalines plėtros programas įgyvendinančių projektams ir ministerijos veiklos sričiai priskirtiems reformų projektams;

9. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, mokslo ir studijų, kitomis institucijomis;

10. konsultuoja sveikatos priežiūros įstaigų ir kitus specialistus, institucijas, įstaigas, organizacijas kuruojamos veiklos srities klausimais;

11. pagal veiklos sritį dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo, derybų ir kitų grupių ar komisijų veikloje;

12. pagal veiklos sritį rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

13. ministerijos vadovybės ar skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje pagal skyriaus kompetenciją;

14. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

15. pavaduoja skyriaus vedėją;

16. vykdo ir kitus, su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.