Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ILGALAIKĖS PRIEŽIŪROS KOORDINAVIMO IR ĮGYVENDINIMO

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjas (toliau – patarėjas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A1.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3.                        Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.                     turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

3.2.                     turėti darbo patirtį sveikatos apsaugos ar socialinės apsaugos srityje;

3.3.                     išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir sveikatos priežiūrą;

3.4.                     išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos pagrindus, gebėti jais vadovautis;

3.5.                     sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. renka, analizuoja, sistemina ir apdoroja informaciją, reikalingą ministerijos darbuotojams, rengiantiems ministerijos raštų, dokumentų, teisės aktų projektus, ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros srityse;

4.2. teikia siūlymus dėl ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros koncepcijos bei rengia ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros modelių įdiegimo Lietuvoje projektus;

4.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, programas, bendradarbiavimo sutarčių projektus, skirtus ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros plėtrai;

4.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos strateginio veiklos plano rengime bei įgyvendinime ir teikia siūlymus, susijusius su ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros plėtra;

4.5. dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros srityje;

4.6. dalyvauja įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijas, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros srityse klausimais Lietuvoje, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ir teikia pasiūlymus;

4.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio mokslo ir mokymo institucijomis, asociacijomis ir kt.;

4.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros srityje;

4.9. analizuoja Europos Sąjungos, užsienio valstybių teisės aktus, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos komisijos ir kitų institucijų dokumentus ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros srityse bei apibendrintą informaciją teikia ministerijos darbuotojams pagal kompetenciją;

4.10. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, įmonių, įstaigų ar organizacijų, asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

4.11. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose, darbo grupėse bei  pagal kompetenciją konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis;

4.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

4.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis asmens sveikatos priežiūros organizavimo klausimais;

4.14. renka, analizuoja, sistemina ir apdoroja informaciją, susijusią su investicinių projektų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Valstybės investicijų programos ir kitų programų asmens sveikatos priežiūros srityje finansavimui gauti rengimu;

4.15. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

–––––––––––––––––––––––