Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros koordinavimo ir (ar) dokumentacijos valdymo srityje;

3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir sutartinius darbo santykius bei viešąjį administravimą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais specializuotos sveikatos priežiūros klausimus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su specializuota sveikatos priežiūra;

2. pagal kompetenciją rengia atsakymų į skyriuje gautus paklausimus, raštus ir kt. projektus;

3. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planų projektus, rengia ataskaitas apie jų vykdymą, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) programų, strateginių veiklos planų projektus, rengia ataskaitas apie jų vykdymą;

5. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda skyriaus kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

6. tvarko skyriaus gaunamus ir siunčiamus raštus, rengia bylų nomenklatūrą, derina ją su ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriumi;

7. užtikrina tinkamą Komisijose gautos dokumentacijos valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą ir kt.), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda Komisijų kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

8. rengia ir registruoja Komisijų sprendimus ir protokolus, sistemina Komisijose gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda Komisijų nariams, rengia medžiagą Komisijų posėdžiams, renka Komisijų darbui reikalingą informaciją;

9. rengia Komisijų bylų nomenklatūrą, derina ją su ministerijos padaliniu, atsakingu už dokumentų valdymą;

10. analizuoja ir teikia Komisijų pirmininkams ar jų pavaduotojams Komisijoms nukreiptų pareiškimų, skundų vykdymą, apie vėluojamų kontroliuojamų pareiškimų, skundų vykdymo eigą, neįvykdymo laiku priežastis;

11. pagal kompetenciją rengia raštus, paklausimus, susijusius su pareiškimų Komisijose svarstymu, atsakymus į paklausimus, skundus, kurie susiję su Komisijų veikla, teikia informaciją žodžiu, telefonu, gyventojams ir sveikatos priežiūros įstaigoms, advokatų kontoroms, bendrijoms, atsakymus apie Komisijose priimtus sprendimus;

12. organizuoja Komisijų posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir renginius, susijusius su Komisijų veiklos klausimais;

13. užtikrina Komisijų sekretoriatų darbą, kontroliuoja Komisijoms pavestų darbų vykdymą nustatytais terminais;

14. skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų, tarybų ir kt. veikloje;

15. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai veiklos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

17. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

18. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

19. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.