Pareigų aprašymas Spausdinti

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestų uždavinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros srityse įgyvendinimui užtikrinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų įgyvendinimo užtikrinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų srities, medicinos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar sveikatos mokslų studijų srities, slaugos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

 

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros ar neįgaliųjų sveikatos priežiūros srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

4.4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

4.5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

4.9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą  palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros) teikimą, projektus;

5.2. analizuoja ir rengia ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

5.3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;

5.4. dalyvauja rengiant ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą;

5.5. analizuoja ir dalyvauja rengiant ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;                         

5.6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros) teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

5.7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ambulatorinės slaugos namuose, palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, ilgalaikės priežiūros, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

5.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

5.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.11. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.12. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

___________________________