Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, visuomenės ar slaugos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir sveikatos priežiūrą; išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos pagrindus, sugebėti jais vadovautis ir taikyti;

5. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

6.sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir departamento darbuotojų veiklą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja departamentui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja departamento veiklą, įgyvendinant departamentui pavestas funkcijas sprendžiant asmens sveikatos priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo klausimus;

2. organizuoja ministerijos politikos asmens sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimą, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

3. koordinuoja asmens sveikatos priežiūros srities Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektų rengimą ir vertinimą;

4. koordinuoja teisės aktų numatytais atvejais asmens sveikatos priežiūros veiklos poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymą;

5. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika asmens sveikatos priežiūros srityje ministerijai pavaldžiose įstaigose;

6. dalyvauja koordinuojant asmens sveikatos priežiūros licencijavimą;

7. dalyvauja rengiant asmens sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, ministerijos metinius veiklos planus bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones asmens sveikatos priežiūros srityje;

9. dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus asmens sveikatos priežiūros srityje;

10. bendradarbiauja su valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, mokslo ir studijų institucijomis, ugdymo įstaigomis, sveikatos priežiūros specialistų profesinėmis sąjungomis bei asociacijomis (specialybių draugijomis ir organizacijomis), sprendžiant klausimus asmens sveikatos priežiūros srityje;

11. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu pagal kompetenciją atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis asmens sveikatos priežiūros organizavimo klausimais;

13. nuolat tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

14. rengia departamento veiklos planus ir ataskaitas;

15. užtikrina efektyvų departamento darbą ir departamentui pavestų darbų pagal departamento nuostatus ir departamento veiklos planą vykdymą;

16. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai departamento veiklos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

18. kiekvienais kalendoriniais metais įvertina skyriaus vedėjų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

19. kiekvienais kalendoriniais metais atlieka departamento skyriaus vedėjų mokymo ir nuolatinio tobulinimosi poreikių analizę;

20. laiku bei kokybiškai vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.