Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ar visuomenės sveikatos krypties ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį profilaktinių sveikatos tikrinimų ar darbo medicinos srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą, projektus;

2. analizuoja ir rengia profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika profilaktinių sveikatos tikrinimų ir darbo medicinos paslaugų klausimais;

4. dalyvauja rengiant profilaktinių sveikatos tikrinimų ir darbo medicinos paslaugų licencijavimą;

5. analizuoja ir dalyvauja rengiant profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;

6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų (profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų) teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitas pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

11. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

12. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

13. esant poreikiui, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo vyriausiojo specialisto funkcijas kitose asmens sveikatos priežiūros srityse;

14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

15. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

16. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai ministerijos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.