Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES investicijų administravimo srityje;

3. išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų investicijų teikimą bei ES fondų valdymą ir naudojimą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir ES sveikatos politikos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

5. gebėti rengti ir vertinti ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikti juos derinti į kitas institucijas;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

8. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

9. mokėti anglų ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas bei koordinuoja skyriaus darbą su ministerijos vadovybe ir ministerijos administracijos padalinių vadovais;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, teikia jo įgyvendinimo ataskaitas;

3. pagal kompetenciją inicijuoja ir dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijų administravimui, keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

4. inicijuoja ir organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą;

5. pagal kompetenciją dalyvauja Veiksmų programos stebėsenos komiteto, Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti, Projektų priežiūros komiteto veikloje;

6. pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus, susijusius su ministerijai priskirtų uždavinių įgyvendinimu, bei organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimo planus, organizuoja vadovaujančiajai institucijai pasiūlymų dėl ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimų organizavimo pateikimą, organizuoja ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo vertinimus;

9. pagal kompetenciją organizuoja Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ir galutinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

10. pagal kompetenciją organizuoja vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų, pavedimų, rekomendacijų ir užduočių (taip pat ir dėl ministerijos vidaus sistemos tobulinimo) įgyvendinimą;

11.pagal kompetenciją organizuoja informacijos apie atliktus darbus pateikimą vadovaujančiajai institucijai ir kitoms atsakingoms institucijoms;

12. tvirtina mokėjimo paraiškas apmokėti iš ministerijai, kaip asignavimų valdytojui, patvirtintų ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų;

13. pagal kompetenciją organizuoja valstybės projektų planavimo, atrankos ir valstybės projektų sąrašų sudarymo procedūras, užtikrina, kad projektai būtų atrinkti vadovaujantis priemonei taikytinais Veiksmų programos stebėsenos komiteto patvirtintais projektų atrankos kriterijais;

14. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai visą jų įgyvendinimo laikotarpį atitiktų galiojančias ES ir nacionalines taisykles;

15. pagal kompetenciją dalyvauja ES struktūrinių fondų investicijų viešinimo ir informavimo veikloje;

16. teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl ES struktūrinės paramos ir investicijų vertinimų organizavimo;

17. bendradarbiauja su ES valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų atstovais, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;

18. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais ir kitų už ES struktūrinių fondų administravimą atsakingų institucijų atstovais;

19. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose, susijusiuose su ES struktūrinių fondų investicijų administravimo ir įsisavinimo klausimais, Lietuvoje ir užsienyje;

20. dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir Ministro Pirmininko potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

21. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai valstybės valdymo, tarptautinėse visuomeninėse institucijose ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

22. kasmet analizuoja skyriaus darbą, rengia veiklos planus ir ataskaitas;

23. užtikrina efektyvų skyriaus darbą ir skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų bei užduočių vykdymą, reguliariai organizuoja pasitarimus skyriaus darbo klausimais;

24. pagal kompetenciją prižiūri ES struktūrinių fondų investicijų panaudojimo spartą;

25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

26. laiku bei kokybiškai vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

27. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.