Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros koordinavimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos srityse;

4. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos srityse teikimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia bei vertina teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos srityse teikimą, projektus;

2. analizuoja ir rengia endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos srityse;

4. dalyvauja rengiant endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos paslaugų licencijavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5. analizuoja ir dalyvauja rengiant endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos ir kitų specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimo ir kvalifikacijos tobulinimo dokumentų projektus;

6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse teikimu bei šias sritis reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

7. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus asmens sveikatos priežiūros, apimančios endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos ir kitas specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas, reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą endokrinologijos, neurologijos, gastroenterologijos, dietologijos, alergologijos ir imunologijos, toksikologijos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

12. esant poreikiui, skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo vyriausiojo specialisto funkcijas kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse;

13. laiku bei kokybiškai vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

14. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo.