Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros koordinavimo srityje;

3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir sveikatos priežiūrą;

5. išmanyti sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos pagrindus, sugebėti jais vadovautis;

6. mokėti rengti ir vertinti sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

7. išmanyti valstybės tarnybos sandarą ir santykius;

8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;

10. išmanyti profesinės etikos, tarnybinio protokolo bei tarptautinio bendradarbiavimo principus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas;

2. sprendžia jo kompetencijai priklausančius specializuotos sveikatos priežiūros klausimus;

3. inicijuoja, organizuoja, vertina ir rengia specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančių teisės aktų, kitų dokumentų projektus;

4. koordinuoja teisės aktų numatytais atvejais specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų poreikių, sveikatos priežiūros išteklių, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymą;

5. kontroliuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityje;

6. dalyvauja koordinuojant specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimą;

7. dalyvauja rengiant specializuotos sveikatos priežiūros specialistų poreikio planavimą ir kvalifikacijos tobulinimą;

8. pagal kompetenciją konsultuoja sveikatos priežiūros specialistus specializuotos sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų klausimus;

10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų (Lietuvos ir užsienio) sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

11. dalyvauja rengiant bei vykdant Lietuvos ir tarptautinius projektus specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityje;

12. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų klausimais;

13. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos strateginius veiklos planus, sudarant ministerijos veiklos priemonių planus numatytiems tikslams pasiekti bei įgyvendinant ministerijos strateginio veiklos plano priemones specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų srityje;

14. konsultuoja asmenis specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų klausimais;

15. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

16. rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

17. užtikrina skyriaus darbą ir deleguotų funkcijų vykdymą;

18. savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento ir skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

19. kiekvienais kalendoriniais metais įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

20. nustatyta tvarka inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo darbuotojams ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo procedūras;

21. kiekvienais kalendoriniais metais atlieka skyriaus darbuotojų mokymo ir nuolatinio vystymo poreikių analizę;

22. laiku bei kokybiškai vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai.