Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) teisės studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemos veiklą bei struktūrą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, sutartinius darbo santykius, teisėkūrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

2. vertina, ar ministerijos bei ministerijai pavaldžių įstaigų parengti teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus bei juridinės technikos reikalavimus, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka juos vizuoja;

3. nagrinėja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei pasiūlymus;

4. vertina ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus raštus, skirtus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

5. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo veikloje – atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, reikalingų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms administruoti, teisinį vertinimą;

6. dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;

7. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų administravimo veikloje – atlieka Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, reikalingų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijoms administruoti, teisinį vertinimą;

8. organizuoja, koordinuoja, vykdo teisės aktų stebėseną ministerijoje;

9. dalyvauja nagrinėjant ir teikia pasiūlymus, išvadas Europos Sąjungos direktyvų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais;

10. teikia teisines konsultacijas ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams ir kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, teisės aktų projektų rengimo ir kitais klausimais pagal skyriaus kompetenciją;

11. organizuoja bei koordinuoja pastabų, pasiūlymų, pristatymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų pateikimą sveikatos apsaugos ministrui ar jo įgaliotam asmeniui;

12. pagal kompetenciją atstovauja ministeriją institucijose, įstaigose ar įmonėse, pagal kompetenciją atstovauja skyrių ministerijos administracijos padaliniuose bei ministerijai pavaldžiose įstaigose;

13. pagal kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių įstaigų ar organizacijų paklausimus projektus;

14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus;

15. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.