Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų investicijų administravimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, sveikatos politikos nuostatas, taip pat pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų lėšų teikimą, kontrolę bei valdymą, atsižvelgiant į ES struktūrinius fondus administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašo (http://www.esparama.lt/rekomendacijose-del-technines-paramos-projektu-islaidu-atitikties-finansavimo-reikalavimams/) reikalavimus, keliamus pažengusiems ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ES fondų administravimą, koordinavimą ir kontrolę, analizę, rengti su šiuo klausimu susijusių teisės aktų projektus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja įgyvendinant ministerijos techninės paramos projektus, skirtus ministerijai priskirtų veiksmų programoms viešinti ir informuoti apie ES investicijas;

2. pagal kompetenciją vykdo viešinimo prekių atskaitomybę;

3. organizuoja ES investicijų panaudojimo viešinimo ir informavimo renginius bei juose dalyvauja;

4. planuoja lėšas, reikalingas ES investicijų viešinimo ir informavimo veikloms įgyvendinti, bei pagal kompetenciją užtikrina jų tinkamą panaudojimą;

5. pagal kompetenciją vykdo viešinimo ir informavimo apie ministerijai priskirtas veiksmų programas veiksmų planavimo ir įgyvendinimo stebėseną bei priežiūrą;

6. pagal kompetenciją analizuoja problemas, susijusias su ES investicijų viešinimu ir informavimu, bei teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl jų sprendimo;

7. pagal kompetenciją organizuoja informacinių leidinių, garso ir vaizdo bei kitos panašios medžiagos apie ministerijos administruojamas ES investicijas leidybą ir platinimą; 

8. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;

9. pagal kompetenciją planuoja visuomenės informavimo veiksmus ir dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą apie ministerijai priskirtų prioritetų ir priemonių, kuriam įgyvendinti skirtos ES struktūrinių fondų investicijos, įgyvendinimą, dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie informavimo apie ES struktūrinius fondus veiklą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose komunikacijos planuose numatytai informacijos apie ES struktūrinius fondus sklaidai užtikrinti;

11. rengia ir teikia atsakymus į visuomenės atstovų paklausimus dėl ES investicijų galimybių bei panaudojimo;

12. rūpinasi būtinos ir aktualios informacijos pateikimu interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt ir www.sam.lrv.lt;

13. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

14. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo ir kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

15. vadovybės pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;

16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų už ES fondų administravimą atsakingų institucijų darbuotojais;

17. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

18. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;

19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

20. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

21. pagal kompetenciją organizuoja projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudarymą;

22. pagal kompetenciją naudojasi tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informacija, kurios reikia funkcijoms atlikti;

23. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;

24. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

25. laiku bei kokybiškai vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

26. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

27. kreipiasi į metodinės pagalbos centrus, teikiančius metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių įgyvendinimo;

28. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų laikino nedarbingumo, atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais neatvykimo į darbą atvejais, laiku ir kokybiškai vykdo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

29. pagal kompetenciją vykdo ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.