Pareigų aprašymas Spausdinti

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTO

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Asmens sveikatos departamento (toliau – departamentas) Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą socialinių paslaugų koordinavimo, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo srityse.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinių paslaugų koordinavimo ar asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir socialinių paslaugų, atliekant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikimą, sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitus pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities valdymo teisės aktus;

5.4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

5.8. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų šalių norminiais dokumentais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitose pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srityse teikimą.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis vyriausias specialistas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja rengiant bei vertinant teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių socialinių paslaugų koordinavimą, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimą, projektus;

6.2. analizuoja ir dalyvauja rengiant socialinių paslaugų koordinavimą, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo, pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų prieinamumo, kokybės (tinkamumo) reikalavimų nustatymo, projektus;

6.3. analizuoja, kaip ministerijai pavaldžiose įstaigose įgyvendinama valstybės politika socialinių paslaugų koordinavimo, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo klausimais;

6.4. dalyvauja rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros specialistų licencijavimu;

6.5. organizuoja, tvarko asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų, padėkų, apskaitą;

6.6. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su socialinių paslaugų koordinavimu, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimu ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos srities paslaugų teikimu, rengia atsakymų į asmenų skundus, prašymus, paklausimus projektus;

6.7. pagal kompetenciją konsultuoja socialinių paslaugų koordinavimo, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, ir asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo klausimais;

6.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis nagrinėjant socialinių paslaugų koordinavimo, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, ir asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo klausimus;

6.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su gydytojų draugijomis, kitomis Lietuvos bei užsienio šalių organizacijomis;

6.10. dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.11. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda skyriaus kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

6.12. tvarko skyriaus gaunamus ir siunčiamus raštus, rengia bylų nomenklatūrą;

6.13. dalyvauja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengime, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.14. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

___________________________