Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų Šveicarijos ir (ar) Norvegijos, ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vadybos darbo patirtį;           

3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tarptautinės finansinės paramos administravimą ir įgyvendinimą sveikatos apsaugos srityje, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas, pagal kompetenciją priimti sprendimus, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir (ar) rengia tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų pasiūlymus bei su pasiūlymais susijusius dokumentus;

2. pagal kompetenciją atlieka darbus, dalyvauja rengiant ir (ar) rengia dokumentus, reikalingus tinkamai pasiruošti tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų įgyvendinimui;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, tikslinant ir vertinant sutarčių ir (ar) kitų dokumentų projektus, susijusius su priskirtos tarptautinės paramos programų ir jų projektų vykdymu, įgyvendinimo kontrole;

4. kontroliuoja ir užtikrina priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų veiklų vykdymą;

5. pagal kompetenciją administruoja priskirtos tarptautinės finansinės paramos programas ir projektus, rengia ataskaitas ir teikia išvadas;

6. pagal poreikį dalyvauja vykdant patikras priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų projektų įgyvendinimo vietoje;

7. rengia, tikslina ir saugo visus su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų įgyvendinimu susijusius dokumentus;

8. palaiko ryšius su priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir (ar) projektų vykdytojais ir koordinuoja jų veiklą;

9. organizuoja informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimą;

10. pagal kompetenciją analizuoja ir (ar) dalyvauja analizuojant priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų ir jų projektų rodiklius bei jų pasiekimą;

11. dalyvauja rengiant ir (ar) rengia priskirtos tarptautinės finansinės paramos programų administravimo veikloms vykdyti reikalingų paslaugų technines specifikacijas bei viešųjų pirkimų dokumentaciją;

12. pagal kompetenciją dalyvauja įvairiose darbo grupėse bei komisijose;

13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

14. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.