Pareigų aprašymas Spausdinti

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga skyriui pavestų uždavinių Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų administravimo srityje įgyvendinimui užtikrinti, planuojant, koordinuojant ir vykdant reikalingus veiksmus, su šiais klausimais susijusiems teisės aktų projektams rengti ir jiems vertinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje – ES fondų investicijų administravimo veiklos srityje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo ar vadybos arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ar visuomenės sveikatos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ES fondų investicijų administravimo srityje;

4.3. būti susipažinusiam ir išmanyti valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų paramos teikimą bei ES fondų valdymą, sveikatos apsaugos politikos nuostatas reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus bei raštvedybos taisykles;

4.4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų paramos administravimą, koordinavimą ir kontrolę, analizę, rengti su šiuo klausimu susijusius teisės aktų projektus ir teikti juos derinti kitoms institucijoms;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

4.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

4.7. mokėti anglų ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.8. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, kaupti ir sisteminti informaciją.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijoms administruoti, keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jos detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

5.2. vykdo skyriaus vedėjo priskirtų 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonės) administravimą:

5.2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

5.2.2. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų programos priedo ir jo pakeitimų, susijusių su ministerijai priskirtų uždavinių įgyvendinimu, ir, jam pritarus, vykdo bei organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

5.2.3. rengia ir teikia tvirtinimui priemonių įgyvendinimo planus;

5.2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

5.2.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, jo pakeitimus;

5.2.6. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;

5.2.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, organizuoja valstybės projektų sąrašų sudarymą ir tvirtinimą ministerijoje;

5.2.8. pagal kompetenciją planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

5.2.9. pagal kompetenciją rengia projektus dėl priimamų ir panaikinamų sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo;

5.2.10. pagal kompetenciją 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka dalyvauja rengiant trišalės projekto sutarties su pareiškėjais projektus, jei tai suderinta su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys;

5.2.11. organizuoja ir vykdo projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudarymą;

5.2.12. pagal kompetenciją įtaręs pažeidimą ir (ar) nusikalstamą veiką, praneša apie tai atsakingiems skyriaus darbuotojams;

5.2.13. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kryžminio finansavimo priežiūrą, jei priskirtų priemonių įgyvendinimui nustatytas kryžminis finansavimas;

5.2.14. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

5.2.15. pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

5.2.16. rengia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes ir teikia šią informaciją atsakingiems skyriaus darbuotojams;

5.2.17. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant priskirtas priemones;

5.2.18. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos parengimą ir pateikimą institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei;

5.2.19. vadovaujančiosios institucijos prašymu organizuoja pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių ministerijai priskirtų veiksmų programos uždavinių įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektų pateikimą derinti;

5.2.20. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms vykdyti;

5.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų organizavimo, organizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą ir kitą informaciją, kurios reikia metiniuose ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planuose numatytam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimui užtikrinti;

5.4. pagal kompetenciją teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintinas lėšas, panaikintą projekto ES struktūrinių fondų investicijų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų investicijas ir (ar) nacionalines lėšas;

5.5. pagal kompetenciją rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

5.6. pagal kompetenciją rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia ketvirtinius administruojamų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planus;

5.7. pagal kompetenciją vykdo veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą metinei ir galutinei veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengti;

5.8. teikia apibendrintą informaciją pagal skyriaus vedėjo priskirtas priemones skyriaus darbuotojui, kuris atsakingas už Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos rengimą;

5.9. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl pateiktos derinti savivaldybės parengtos integruotos teritorijos vystymo programos (vystymo programos, priemonių ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdama į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

5.10. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

5.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

5.12. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo ir kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

5.13. ministerijos vadovybės pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;

5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų už ES  fondų administravimą atsakingų

institucijų darbuotojais;

5.15. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;

5.16. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

5.17. pagal kompetenciją organizuoja projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudarymą;

5.18. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

5.19. pagal kompetenciją naudojasi tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informacija, kurios reikia funkcijoms atlikti;

5.20. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą, rengia jo įgyvendinimo ataskaitas;

5.21. pagal kompetenciją dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;

5.22. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.23. kreipiasi į metodinės pagalbos centrus, teikiančius metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių įgyvendinimo;

5.24. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________________