Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos, statistikos ar matematikos krypties arba socialinių mokslų studijų srities teisės ar vadybos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių sistemų projektų įgyvendinimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės bei elektroninės valdžios plėtrą, informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą, reikalavimus duomenų apsaugai, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą, su Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, elektroninės valdžios ir informacinių ir ryšių technologijų plėtrą;

4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais projektus;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. rengia, tikslina ir vertina norminių teisės aktų, kitų dokumentų (įskaitant informacinės visuomenės, elektroninės valdžios, Europos Sąjungos e. sveikatos sistemos sričių), kurie susiję su e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais projektus;

2. dalyvauja koordinuojant Lietuvos e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių administravimą, eksploatavimą ir plėtrą;

3. dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą;

4. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus informacinės visuomenės, e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių koordinavimo klausimus;

6. pagal poreikį dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas savo nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

7. koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą;

8. dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

9. koordinuoja su e. sveikatos sistema susijusių projektų atitikimą e. sveikatos sistemos architektūros modeliui;

10. koordinuoja e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą nacionaliniu mastu;

11. dalyvauja koordinuojant medicininės terminologijos diegimą e. sveikatos sistemoje;

12. dalyvauja įgyvendinant e. sveikatos sistemos plėtros projektus;

13. teikia konsultacijas e. sveikatos sistemos plėtros projektų vykdytojams techniniais bei organizaciniais klausimais;

14. vertina su e. sveikatos sistema susijusių ir ministerijai pavaldžių įstaigų valstybės informacinių sistemų privalomosios dokumentacijos (informacinių sistemų nuostatų, duomenų saugos nuostatų, techninių aprašymų) atitikimą teisės aktų reikalavimams, organizuoja jų derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

15. rengia ir organizuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

17. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

18. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės, skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.