Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES investicijų administravimo srityje;

3. būti susipažinusiam ir išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės akrus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES investicijų teikimą bei ES fondų valdymą, sveikatos apsaugos sektoriaus politikos nuostatas reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę, analizę, rengti su šiuo klausimu susijusius teisės aktus ir teikti juos derinti į kitas žinybas;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

7. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, kaupti ir sisteminti informaciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijoms administruoti, keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jos detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

2. vykdo skyriaus vedėjo priskirtų 2014–2020 m. metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonės) administravimą:

2.1. rengia projektų atrankos kriterijus ir organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

2.2. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiksmų programos priedo ir jo pakeitimų, susijusių su ministerijai priskirtų uždavinių įgyvendinimu, ir, jam pritarus, vykdo bei organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

2.3. rengia ir teikia tvirtinti priemonių įgyvendinimo planus;

2.4. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

2.5. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia tvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus, teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;

2.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, organizuoja valstybės projektų sąrašų sudarymą ir tvirtinimą ministerijoje;

2.7. pagal kompetenciją planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

2.8. pagal kompetenciją rengia projektus dėl priimamų ir panaikinamų sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo;

2.9. pagal kompetenciją 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka dalyvauja rengiant trišalės projekto sutarties su pareiškėjais projektus, jei tai suderinta su vadovaujančiąja institucija ir projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad bus sudaromos trišalės projekto sutartys;

2.10. organizuoja ir vykdo projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudarymą;

2.11. pagal kompetenciją įtaręs pažeidimą ir (ar) nusikalstamą veiką, praneša apie tai atsakingiems skyriaus darbuotojams;

2.12. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kryžminio finansavimo priežiūrą, jei priskirtų priemonių įgyvendinimui nustatytas kryžminis finansavimas;

2.13. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

2.14. pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

2.15. rengia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes ir teikia šią informaciją atsakingiems skyriaus darbuotojams;

2.16. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant priskirtas priemones;

2.17. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos parengimą ir pateikimą institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei;

2.18. vadovaujančiosios institucijos prašymu organizuoja pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių ministerijai priskirtų veiksmų programos uždavinių įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektų pateikimą derinti;

2.19. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms vykdyti;

3. pagal kompetenciją rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;

4. teikia apibendrintą informaciją pagal skyriaus vedėjo priskirtas priemones skyriaus darbuotojui, kuris atsakingas už metinės ir galutinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitoms rengimą;

5. teikia apibendrintą informaciją pagal skyriaus vedėjo priskirtas priemones skyriaus darbuotojui, kuris atsakingas už Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitos rengimą;

6. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

7. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

8. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo ir kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų administravimo klausimais;

9. vadovybės pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;

10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų už ES fondų administravimą atsakingų institucijų darbuotojais;

11. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;

12. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

13. pagal kompetenciją organizuoja projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetų sudarymą;

14. pagal kompetenciją naudojasi tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informacija, kurios reikia funkcijoms atlikti;

15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

16. pagal kompetenciją dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

18. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

19. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

20. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių ar kvalifikacijos tobulinimo metu, laiku ir kokybiškai vykdo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

21. kreipiasi į metodinės pagalbos centrus, teikiančius metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių įgyvendinimo;

21. pagal kompetenciją vykdo ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.