Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimą, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo tvarką, asmens duomenų apsaugą, dokumentų valdymą, būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, specializuotos sveikatos priežiūros klausimus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją nagrinėja klausimus, susijusius su specializuota sveikatos priežiūra;

2. pagal kompetenciją rengia atsakymų į skyriuje gautus paklausimus, raštus ir kt. projektus;

3. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planų projektus, rengia ataskaitas apie jų vykdymą, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant programų, strateginių veiklos planų projektus, rengia ataskaitas apie jų vykdymą;

5. užtikrina tinkamą skyriaus dokumentacijos valdymą (tvarkymą, apskaitą, saugojimą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda skyriaus kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

6. rengia skyriaus bylų nomenklatūrą, derina ją su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) padaliniu, atsakingu už dokumentų valdymą;

7. užtikrina tinkamą Komisijos gautos dokumentacijos valdymą (apskaitą, saugumą, tvarkymą ir kt.), panaudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, laiku perduoda Komisijos kaupiamus dokumentus į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

8. registruoja Komisijos sprendimus ir protokolus, sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją, ją perduoda Komisijos nariams, rengia medžiagą Komisijos posėdžiams, renka Komisijos darbui reikalingą informaciją;

9. rengia Komisijos bylų nomenklatūrą, derina ją su ministerijos padaliniu, atsakingu už dokumentų valdymą;

10. analizuoja ir periodiškai atsiskaito Komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui Komisijos nukreiptų pareiškimų/skundų vykdymą, apie vėluojamų kontroliuojamų pareiškimų/skundų vykdymo eigą, neįvykdymo laiku priežastis;

11. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Komisijoje gautus paklausimus, skundus, teikia informaciją žodžiu, telefonu, gyventojams ir sveikatos priežiūros įstaigoms, advokatų kontoroms, bendrijoms, rengia atsakymus apie Komisijoje priimtus sprendimus;

12. atlieka kompleksinį teisinį Komisijos veiklos sričiai priskirtų klausimų vertinimą ir teikia motyvuotas išvadas Komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui;

13. pagal kompetenciją administruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės internetinio tinklo puslapį, skiltį „Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisija“;

14. organizuoja Komisijos posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir renginius, susijusius su Komisijos veiklos klausimais;

15. skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų, tarybų ir kt. veikloje;

16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai veiklos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

18. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

19. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

20. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu.