Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities, matematikos krypties išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį ekonominio, finansinio arba darbo su projektais patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, strategijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės investavimo politiką, sveikatos sistemą;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.  teisingai ir laiku tvarko valstybei nuosavybės teise priklausančio ir ministerijos patikėjimo teise valdomo turto, perduoto pagal panaudos sutartis apskaitą;

2.teisingai ir laiku tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, įsigyto iš ministerijos išlaikymui (valdymui) skirtų asignavimų, apskaitą;

3. teisingai ir laiku tvarko ministerijoje vykdomų projektų turto apskaitą;

4. sutikrina inventorizacijos aprašus, gautus iš viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, su apskaitos duomenimis ir teikia išvadas;

5. sutikrina ilgalaikio ir trumpalaikio turto, įsigyto iš ministerijos išlaikymui (valdymui) skirtų asignavimų, inventorizacijos aprašus su apskaitos duomenimis ir teikia išvadas;

6. sutikrina ilgalaikio ir trumpalaikio turto, įsigyto iš ministerijoje vykdomų projektų lėšų inventorizacijos aprašus su apskaitos duomenimis ir teikia išvadas;

7. rengia atsakymus į sveikatos priežiūros įstaigų, organizacijų ir kitų institucijų raštus;

8. teisingai ir laiku tvarko turto buhalterinę apskaitą. Saugo einamųjų metų apskaitos dokumentus ir metams pasibaigus perduoda į archyvą;

9. vykdo išankstinę ir einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę ir atsako už teisingą ūkinės operacijos registravimą apskaitos registruose;

10. priima bei analizuoja pavaldžių ministerijai įstaigų ketvirtinius bei metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir teikia išvadas raštu;

11. teikia pasiūlymus buhalterinės apskaitos klausimais;

12. atsako už teisingą buhalterinių duomenų suvedimą į FVAS sistemą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

13. užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą;

14. pagal poreikį rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė tarnybos klausimais neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

16. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus;

17. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.