Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį ekonominio, finansinio arba darbo su projektais patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, strategijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės investavimo politiką, sveikatos sistemą;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1. rengia ir teikia atsakingoms institucijoms jam priskirtų Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projekto) mokėjimo prašymus;

2. rengia Projekto biudžeto išlaidų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją apie biudžeto panaudojimą Projekto vadovui;

3. vertina Projekto išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) apskaitai tvarkyti;

4. saugo kompetencijai priskirtus apskaitos dokumentus ir paruošia juos archyvui pagal nustatytus reikalavimus;

5. dalyvauja rengiant dokumentų, susijusių su finansiniais ir apskaitos klausimais, projektus;

6. teikia informaciją NBFC:

6.1 apie ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas ar atsakovas dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerija;

6.2 kitą Sveikatos apsaugos ministerijos apskaitai tvarkyti reikalingą ir (arba) NBFC prašomą informaciją.

7. vykdo Projekto grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą, ataskaitų rengimą ir pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;

8. užtikrina informacijos, susijusios su skyriaus kompetencija, saugojimą ir konfidencialumą;

9. vykdo  išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta;

10. pagal poreikį rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

12. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio  su Skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.