Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties arba fizinių mokslų studijų srities, matematikos krypties išsilavinimą;

2. turėti 1 metų darbo patirtį ekonominio, finansinio arba darbo su projektais patirtį;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą bei viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, strategijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės investavimo politiką, sveikatos sistemą;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirenkant problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1 vykdo ES struktūrinių fondų bei bendrojo finansavimo lėšų apskaitą bei atskaitomybę;

2. tvarko ES struktūrinių fondų bei bendrojo finansavimo lėšų buhalterinės apskaitos registrus ir didžiąją knygą, turto apskaitos dokumentus, mokėjimo pavedimus, banko išrašus, mokėjimo paraiškas ir apmokėjimo pranešimus;

3. rengia mokėjimo pavedimus ir sudaro mokėjimo paraiškas;

4. nustatyta tvarka ir terminais sudaro ES struktūrinių fondų bei bendrojo finansavimo lėšų mėnesių, ketvirčių, metų finansinę atskaitomybę;

5. teisingai ir laiku tvarko buhalterinę apskaitą. Saugo einamųjų metų apskaitos dokumentus ir metams pasibaigus perduoda į archyvą;

6. vykdo išankstinę ir einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę ir atsako už teisingą ūkinės operacijos registravimą apskaitos registruose;

7. kartu su mėnesine, ketvirtine ir metine finansine atskaitomybe teikia paaiškinimus dėl gautinų ir mokėtinų sumų, analizuoja jų susidarymo priežastis;

8. teikia pasiūlymus buhalterinės apskaitos klausimais;

9. dalyvauja rengiant dokumentų, susijusių su finansiniais ir apskaitos klausimais, projektus;

10. atsako už teisingą buhalterinių duomenų suvedimą į FVAS sistemą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

11. vykdo ES struktūrinių fondų grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą, ataskaitų rengimą ir pateikimą Lietuvos respublikos finansų ministerijai;

12. užtikrina informacijos, susijusios su skyriaus kompetencija, saugojimą ir konfidencialumą;

13. nustatyta tvarkia ir terminais teikia informaciją SFMIS;

14. pagal poreikį rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

15. pagal kompetenciją dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe;

16. tobulina kvalifikaciją konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė tarnybos klausimais neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

18. pavaduoja kitą skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus;

19. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, skyriaus vedėjo pavedimus.