Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų investicijų administravimo srityje;

3. būti susipažinusiam ir išmanyti viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų investicijų teikimą bei ES fondų valdymą, sveikatos apsaugos politikos nuostatas reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei teikti išvadas;

5. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

6. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų investicijoms administruoti reikalingų dokumentų projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų parengtus dokumentų projektus ir vykdo skyriaus vedėjo priskirtų priemonių administravimą;

2. planuoja ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti;

3. rengia ir derina dokumentų projektus, susijusius su projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimu, su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija), ir teikia paaiškinimus;

4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, organizuoja valstybės projektų sąrašų sudarymą ir tvirtinimą ministerijoje;

5. pagal kompetenciją planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

6. pagal kompetenciją įtarus pažeidimą ir (ar) nusikalstamą veiką, praneša apie tai atsakingiems skyriaus darbuotojams;

7. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kryžminio finansavimo priežiūrą, jei priskirtų priemonių įgyvendinimui nustatytas kryžminis finansavimas;

8. pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje;

9. pagal kompetenciją užtikrina, kad 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

10. pagal kompetenciją užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant priskirtas priemones;

11. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos parengimą ir pateikimą institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei;

12. vadovaujančiosios institucijos prašymu organizuoja pagal kompetenciją rengiamų dokumentų, reglamentuojančių ministerijai priskirtų veiksmų programos uždavinių įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektų pateikimą derinti;

13. pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms vykdyti;

14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus;

15. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

16. dalyvauja įgyvendinant ministerijos techninės paramos projektus, skirtus ministerijai priskirtų veiksmų programų priemonių administravimui;

17. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais; 

18. sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

19. ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai valstybės valdymo ir kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

20. ministerijos vadovybės pavedimu analizuoja ir teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijų administravimu;

21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų už ES fondų administravimą atsakingų institucijų darbuotojais;

22. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius ir pavaldžias ministerijai įstaigas;

23. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

24. pagal kompetenciją projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytais terminais organizuoja projektų vertinimo rezultatų aptarimą ir vertinimą;

25. pagal kompetenciją naudojasi tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informacija, kurios reikia funkcijoms atlikti;

26. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

27. dalyvauja konferencijose ir seminaruose, susijusiuose su ES fondų administravimo ir panaudojimo klausimais;

28. pagal kompetenciją užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

29. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

30. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, skyriaus nuostatais, šiuo pareigybės aprašymu;

31. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartį jų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių laiku ir kitais neatvykimo į darbą atvejais, kokybiškai vykdo nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo bei ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

32. kreipiasi į metodinės pagalbos centrus, teikiančius metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonių įgyvendinimo;

33. pagal kompetenciją vykdo ir kitus ministerijos vadovybės pavedimus.