Pareigų aprašymas Spausdinti

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Strateginio planavimo ir valdymo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Patarėjo pareigybė skirta planuoti, organizuoti ir koordinuoti ministerijos valdymo srityje renkamų ir kaupiamų duomenų atvėrimo  visuomenei iniciatyvas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – nacionalinės sveikatos sistemos duomenų atvėrimo bei antrinio panaudojimo veiklų planavimas, įgyvendinimo organizavimas, priežiūra, pažangos ir kokybės stebėsena.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

4.2.  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje arba duomenų analizės  srityje;

4.3.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1;

4.4.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su duomenų valdymu;

4.5.  gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.6.  mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. analizuoja, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami sveikatos politikos valdymui, viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti bei tarptautinės duomenų erdvės kūrimo iniciatyvoms įgyvendinti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui, viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti bei inovatyviems sveikatos paslaugų sprendimams kurti tobulinimo;

5.2. analizuoja su sveikatos sistema susijusių duomenų rinkinių sudarymą, teikia siūlymus ir konsultuoja su sveikatos sistema susijusių atvirų duomenų ir individualių asmens duomenų antrinio panaudojimo klausimais;

5.3. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas metodinę pagalbą dėl atvirų duomenų rinkinių sudarymo;

5.4. atlieka duomenų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia atsakingoms institucijoms;

5.5. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja ministerijai nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

5.6. dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

5.7. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

5.8. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

5.9. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

5.10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

5.11. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_____________________________