Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptis, tikslus ir uždavinius, kiek jie susiję su šios pareigybės vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai;

4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant papildomo (savanoriško) sveikatos draudimo nuostatas;

2. atlieka LNSS viešųjų ASPĮ, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, grupių finansinės veiklos rodiklių stebėseną, pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos misterijos teikiamus duomenis;

3. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių LNSS viešųjų ASPĮ, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansinės veiklos rodiklių stebėseną, pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos misterijos teikiamus duomenis;

4. atlieka LNSS šakos kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo nuostatų įgyvendinimo stebėseną;

5. atlieka LNSS viešųjų ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio palyginimą pagal ASPĮ ir ASPĮ darbuotojų grupes;

6. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pateikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais bei atstovaudamas ministerijai, kad būtų įgyvendintos šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotos užduotys;

7. teikia konsultacijas pareigybės kompetencijai priskirtais klausimais, pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir kitų dokumentų projektus;

8. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

9. užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;

10. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. vykdo ir kitus su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.