Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos mokslų arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros ir kompensavimo srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą ir kainodarą;

4. būti susipažinusiam su dokumentų regimo,  tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti  informaciją ir rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

5.  mokėti vokiečių, prancūzų arba anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją rengia medžiagą Kompensavimo komisijos posėdžiams ir ją pristato Kompensavimo komisijos nariams

2. rengia Kompensavimo komisijos posėdžių darbotvarkes, siunčia kvietimus į posėdžius Kompensavimo komisijos nariams ir kitiems asmenims;

3. protokoluoja Kompensavimo komisijos posėdžius;

4. rengia atsakymus ir paklausimus pareiškėjams ir kitiems asmenims su Kompensavimo komisijos veikla susijusiais klausimais;

5. skelbia Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Ministerija) interneto svetainėje teisės aktuose nustatytą informaciją apie Kompensavimo komisijos veiklą, paraiškų nagrinėjimo eigą ir sprendimų dėl jų priėmimą;

6. pagal kompetenciją rengia medžiagą Privalomojo sveikatos draudimo tarybai;

7. pagal kompetenciją rengia medžiagą Derybų, Apeliacinei ir kitoms komisijoms, kurių veikla susijusi su ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimu;

8. pagal kompetenciją konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijai pavaldžių įstaigų darbuotojus, pareiškėjus bei kitus suinteresuotus asmenis;

9. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, jų atostogų, laikino nedarbingumo, tarnybinių komandiruočių metu ir kitais neatvykimo į darbo atvejais;

12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai