Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentų valdymą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. registruoja asmenų prašymus (skundus) kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje;

2. kontroliuoja, kaip laikomasi asmenų prašymų (skundų) nagrinėjimo ministerijoje ir atsakymų išsiuntimo terminų;

3. informuoja pareiškėją apie prašymo (skundo) gavimą gavimo faktą patvirtinančiu dokumentu;

4. persiunčia asmenų prašymus (skundus) ministerijos pavaldžioms institucijoms ministerijos vadovybės įgalioto asmens pavedimu ir apie tai raštu praneša asmeniui;

5. persiunčia asmenų prašymus (skundus) Lietuvos Respublikos kompetentingoms institucijoms, jei keliamos problemos nepriklauso ministerijos kompetencijai, praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo (skundo) persiuntimo priežastis;

6. registruoja ministerijai pavaldžių įstaigų parengtus atsakymus į asmenų prašymus (skundus) dokumentų valdymo sistemoje, susieja juos su kitais registruotais dokumentais;

7. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, saugumą, tvarkymą) naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

8. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją vietoje ir telefonu apie asmenų prašymus (skundus), jų vykdymo kontrolę;

9. pagal kompetenciją teikia informaciją asmenims elektroniniu paštu, kai atsakoma į tokius asmenų prašymus (skundus), į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar ministerijos interesų, galima atsakyti nedelsiant;

10. kiekvieną savaitę rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją apie gautų asmenų prašymų (skundų) bei parengtų atsakymų suvestinius duomenis;

11. rengia išsamią metinę ataskaitą apie dokumentų valdymo sistemoje esančius prašymų (skundų) nagrinėjimo duomenis ir ją teikia skyriaus vedėjui;

12. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus, atsakymų į institucijų raštus ir asmenų prašymus (skundus), kitų dokumentų projektus;

13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus vykdant asmenų priėmimą ir aptarnavimą;

14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos gerinimo;

15. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su dokumentų valdymo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus raštu ir žodžiu, asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.