Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos veiklą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės kalbos vartojimą, informacijos teikimą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus bei darbo metodus;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo ministerijos interesantų priėmimą ir aptarnavimą ministerijoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2. organizuoja interesantų konsultavimą ministerijoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

3. informuoja interesantus apie sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, pacientų teises;

4. nepavykus išspręsti interesanto problemos vietoje, organizuoja konsultaciją su ministerijos specialistu, prieš tai suderinęs su juo;

5. inicijuoja interesantų priėmimo ir aptarnavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų keitimus;

6. priima iš kurjerių ir pašto visą (išskyrus slaptą) ministerijai skirtą korespondenciją;

7. registruoja gautus paštu, per kurjerį ir per E. pristatymo informacinę sistemą Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų įstaigų dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, susieja juos su kitais registruotais dokumentais, numato jų užduočių vykdymo terminus, skenuoja ir teikia vadovybei pagal kuruojamas veiklos sritis;

8. registruoja ir skenuoja teismo procesinius dokumentus, gautus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą;

9. registruoja ir skenuoja įsakymų projektus, gautus iš ministerijai pavaldžių įstaigų;

10. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, saugumą, tvarkymą) naudodamas dokumentų valdymo sistemą;

11. teikia informaciją vietoje ir telefonu apie gautus dokumentus, jų užduočių vykdymo kontrolę;

12. atlieka mėnesio, ketvirčio, pusmečio bei metų ministerijos gautų dokumentų analizę ir teikia ją skyriaus vedėjui;

13. pagal kompetenciją rengia bendro informacinio pobūdžio raštų bei lydraščių, atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

14. protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

15. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

16. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

17. dalyvauja darbo grupių veikloje;

18. laiku ir kokybiškai vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus raštu ir žodžiu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.