Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos veiklą, darbo santykių reguliavimą, valstybinės kalbos vartojimą, informacijos teikimą;

4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo ministerijos interesantų priėmimą ir aptarnavimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2. organizuoja asmenų konsultavimą ministerijoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą tvarką;

3. informuoja interesantus bei paklausėjus telefonu (nemokama ar kita fiksuota telefono linija) apie sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas, pacientų teises;

4. nepavykus išspręsti interesanto problemos vietoje, organizuoja skubią konsultaciją su ministerijos specialistu, prieš tai suderinęs su juo;

5. interesanto pageidavimu, jo klausimą, kuris pateikiamas telefonu, registruoja kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje kaip prašymą ir perduoda nagrinėti teisės aktų numatyta tvarka;

6. išklauso garso įrašus ir registruoja juos į Pasitikėjimo telefonu gautų pranešimų registrą kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje;

7. atlieka pusmečio ir metų klausimų, dėl kurių kreipiasi asmenys, analizę ir interesantų bei skambučių srautų analizę ir apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui;

8. kiekvieną savaitę teikia informaciją skyriaus vedėjui apie užsirašiusius į priėmimą asmenis;

9. pagal kompetenciją rengia bendro informacinio pobūžio raštų bei atsakymų į institucijų ar piliečių raštus ir paklausimus projektus, derina juos su ministerijos specialistais;

10. inicijuoja asmenų priėmimo ir aptarnavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų keitimus;

11. registruoja asmenų kreipimąsi į Asmenų konsultavimo registravimo registrą kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje;

12. dalyvauja darbo grupių veikloje, protokoluoja skyriaus posėdžius;

13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

14. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su dokumentų valdymo funkcijomis susijusius nuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus raštu ir žodžiu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų atlikimą.