Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (specialistų grupės pareigybė).

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Patarėjo pareigybė yra reikalinga skyriaus vedėjui padėti organizuoti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo srityje (vidutinio sudėtingumo veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikacinius laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę negu 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos sistemos srityje;

5.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, elektroninių dokumentų valdymo taisyklių reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą;

5.4. mokėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

5.6. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. administruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemą, vykdo jos nuolatinę stebėseną, teikia siūlymus ministerijos vadovybei ir (ar) skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo;

7. Atlieka dokumentų valdymo sistemos atnaujinimų testavimo darbus;

7.1. registruoja parengtus siųsti ministerijos vadovybės, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, esant poreikiui juos skenuoja;

7.2. tikrina siunčiamų elektroninių dokumentų atitiktį elektroninių dokumentų rengimo taisyklėms bei ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

7.3. registruoja ir siunčia ministerijos administracijos padalinių parengtus atsakymus į asmenų prašymus ir skundus;

7.4. registruoja sutartis ir priėmimo-perdavimo aktus, užtikrina, kad sutartys ir priėmimo-perdavimo aktai atitiktų elektroninių dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvoje patvirtintus kvalifikuoto parašo sertifikato reikalavimus;

7.5. konsultuoja ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

7.6. sistemina sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės institucijų, kitų organizacijų elektroninių paštų adresus ir sudaro jų sąrašus, esant poreikiui atnaujina;

7.7. ministerijos interneto svetainėje atnaujina sveikatos priežiūros įstaigų kontaktus lietuvių ir anglų kalbomis;

7.8. pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar asmenų paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

7.9. teikia pasiūlymus dėl ministerijos vidaus procesų tobulinimo ir efektyvinimo;

7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.