Pareigų aprašymas Spausdinti

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (specialistų grupės pareigybė).

2.  Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti kokybiška Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – ministerija) parengtos siunčiamos korespondencijos administravimą, užtikrinti sutarčių, priėmimo-perdavimo aktų tinkamą administravimą (vidutinio sudėtingumo veikla)

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentų valdymo organizavimą;

5.4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. registruoja parengtus siųsti ministerijos vadovybės, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, esant poreikiui juos skenuoja;

6.2. tikrina siunčiamų elektroninių dokumentų atitiktį elektroninių dokumentų rengimo taisyklėms bei ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

6.3. esant poreikiui siunčia korespondenciją paštu administracijos padalinių darbuotojų nurodytais adresais;

6.4. registruoja ir siunčia ministerijos administracijos padalinių parengtus atsakymus į asmenų prašymus ir skundus;

6.5. registruoja sutartis ir priėmimo-perdavimo aktus;

6.6. užtikrina, kad sutartys ir priėmimo-perdavimo aktai atitiktų elektroninių dokumentų rengimo taisykles ir Lietuvoje patvirtintus kvalifikuoto parašo sertifikato reikalavimus.

6.7 konsultuoja ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

6.8. sistemina sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės institucijų, kitų organizacijų elektroninių paštų adresus ir sudaro jų sąrašus, esant poreikiui atnaujina;

6.9. ministerijos interneto svetainėje atnaujina sveikatos priežiūros įstaigų kontaktus lietuvių ir anglų kalbomis;

6.10. protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

6.11. pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar asmenų paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

6.12. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

6.13. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.14.  vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.