Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentų valdymo organizavimą;

4. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. registruoja parengtus siųsti ministerijos vadovybės, administracijos padalinių, pavaldžių įstaigų dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja,  skenuoja,  formuoja susirašinėjimo bylas, pažymėdamas apie dokumentų užduočių įvykdymą;

2. tikrina siunčiamų dokumentų atitiktį dokumentų rengimo taisyklėms bei ministerijos darbo reglamento reikalavimus;

3. siunčia korespondenciją paštu, faksu ir elektroniniu paštu ministerijos administracijos padalinių darbuotojų nurodytais adresais;

4. registruoja ir siunčia ministerijos administracijos padalinių parengtus atsakymus į asmenų prašymus ir skundus;

5 konsultuoja ministerijos darbuotojus dokumentų rengimo ir valdymo klausimais;

6. sistemina sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės institucijų, kitų organizacijų adresų ir faksų sąrašus;

7. protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

8. pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar asmenų paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

10. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

11. užtikrina dokumentų tinkamą tvarkymą, naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą;

12.  vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.