Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, informacijos teikimą, dokumentų valdymą;

4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, pasirinkti problemų sprendimo būdus ir darbo metodus;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programinis paketas, interneto naršyklės, elektroninis paštas);

7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių, vadovybės pavedimų užduočių vykdymo stebėseną, sistemina duomenis;

2. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją vietoje ir telefonu apie dokumentus, jų užduočių vykdymo kontrolę;

3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, ministerijos kanclerio potvarkių projektus, rengia kitų dokumentų, atsakymų į institucijų ar asmenų raštus ir paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

4. užtikrina tinkamą dokumentų valdymą (registraciją, apskaitą, saugumą, tvarkymą), naudodamas kompiuterinę dokumentų valdymo sistemą, registruoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus, ministerijos kanclerio potvarkius, prireikus juos skenuoja;

5. pagal kompetenciją konsultuoja, teikia informaciją vietoje ir telefonu apie dokumentus, jų užduočių vykdymo kontrolę;

6. kiekvieną savaitę rengia ir teikia ministerijos darbuotojams ir pavaldžioms įstaigoms Vyriausybės kontroliuojamų neįvykdytų pavedimų stebėsenos bei Vyriausybės kontroliuojamų neįvykdytų pavedimų pokyčių lenteles;

7. atlieka ketvirčių, pusmečių bei metų ministerijoje gautų ir kontroliuojamų pavedimų vykdymo analizę;

8. atlieka veiksmus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga personalo patikimumo užtikrinimo srityje;

9. protokoluoja ministerijos padalinių vadovų ir kitų valstybės tarnautojų ar darbuotojų pasitarimus jiems pavestų Vyriausybės kontroliuojamų pavedimų vykdymo kontrolės klausimais bei skyriaus organizuojamus posėdžius;

10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. registruoja ir skenuoja sutartis ir perdavimo-priėmimo aktus;

13. registruoja ir prireikus skenuoja prašymus personalo klausimais, sutartis ir perdavimo priėmimo aktus;

14. vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.