Pareigų aprašymas Spausdinti

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausias specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) (specialistų grupės pareigybė).

2.  Pareigybės lygis – A2.

3. Vyriausiojo specialisto pareigybė skirta užtikrinti kokybišką Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje (toliau – ministerija) elektroniniu paštu gaunamos korespondencijos administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžių bei pasitarimų, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagai tvarkyti (vidutinio sudėtingumo veikla).

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALūs REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM  DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentacijos valdymą;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

5.6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. registruoja elektroniniu paštu gautus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja, nustato užduočių vykdymo terminus, ir teikia vadovybei, struktūriniams padaliniams;

6.2. tikrina gaunamų elektroninių dokumentų atitiktį elektroninių dokumentų rengimo taisyklėms;

6.3. užtikrina, kad ministerijos dokumentų valdymo sistemoje būtų registruojami tik tokie elektroniniai dokumentai kurie atitinka Lietuvoje patvirtintus kvalifikuoto parašo sertifikato reikalavimus;

6.4. konsultuoja ministerijos bei pavaldžių įstaigų darbuotojus elektroninių dokumentų rengimo klausimais;

6.5. rengia gautų dokumentų nukreipimo rodyklę ir esant poreikiui ją atnaujina;

6.6. užtikrina el. paštu gautų pavaldžių įstaigų siunčiamų raštų ir įsakymų projektų suvedimą į dokumentų valdymo sistemą, teikimą atsakingiems struktūriniams padaliniams derinimui ir vizavimui;

6.7. seka Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamą informaciją ir iš DIVIS serverio persiunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų bei posėdžių medžiagą;

6.8. esant poreikiui protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

6.9. pagal kompetenciją rengia raštų, atsakymų į institucijų ar asmenų paklausimus projektus, derina juos su ministerijos darbuotojais;

6.10. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

6.11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

6.12.  vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.