Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos bei sutartinius darbo santykius, dokumentacijos valdymą;

4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinių informacinių technologijų priemonėmis (MS Office programinis paketas, internetas, elektroninis paštas).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. registruoja faksu ir elektroniniu paštu gautus dokumentus kompiuterinėje dokumentų valdymo sistemoje, juos susieja, nustato užduočių vykdymo terminus, skenuoja ir teikia vadovybei, struktūriniams padaliniams, nepasirašytus raštus arba raštų priedus persiunčia pagal paskirtį;

2. teikia TAR Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtus norminius teisės aktus;

3. tikrina TAR teikiamų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtų norminių teisės aktų elektroninių dokumentų (ADOC) atitiktį nustatytiems reikalavimams;

4. konsultuoja ministerijos bei pavaldžių įstaigų darbuotojus TAR klausimais;

5. tvarko paskelbtų TAR Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro priimtų norminių teisės aktų apskaitą;

6. kiekvieną savaitę rengia ir teikia skyriaus vedėjui informaciją apie gautus dokumentus;

7. seka Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamą informaciją ir iš DIVIS serverio persiunčia Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų bei posėdžių medžiagą;

8. rengia sveikatos priežiūros įstaigų (pagal savivaldybes), ministerijai pavaldžių įstaigų adresų bei telefonų sąrašus ir skelbia ministerijos interneto svetainėje, rengia ministerijos darbuotojų telefonų sąrašus, dokumentų valdymo sistemoje pildo įstaigų kontaktinius duomenis;

9. rengia ir sistemina ministerijos darbuotojų, paskirtų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais į tarpžinybines darbo grupes bei komisijas, sąrašus;

10. esant poreikiui protokoluoja skyriaus organizuojamus posėdžius;

11. tvarko ir sistemina ministerijos gaunamus leidinius;

12. užtikrina dokumentacijos tinkamą tvarkymą, naudodamasis kompiuterine dokumentų valdymo sistema;

13. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus;

14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

15.  vykdo ir kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.