Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemos srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu nei pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir strateginį planavimą;

5. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos politiką bei strateginį planavimą, analizę, vykdyti įgyvendinimo kontrolę ir stebėseną;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis („MS Office“ programinis paketas, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. organizuoja ir koordinuoja Sveikatos sistemos struktūrinės reformos programos įgyvendinimą, vykdo Sveikatos sistemos struktūrinės reformos programos projektų stebėseną, atlieka Sveikatos sistemos reformos programos priežiūros komiteto veiklos koordinavimą;

2. dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą;

3. analizuoja ministerijos struktūrinių padalinių ir ministerijai pavaldžių institucijų viešojo valdymo ir administracines  funkcijas ir teikia siūlymus dėl sprendimų projektų;

4. atlieka sekretoriato funkcijas priskirtose pagal darbuotojo funkcijas grupėse ir komisijose;

5. organizuoja ir koordinuoja priskirtų vidutinės trukmės ir ilgalaikės sveikatos sistemos plėtros politikos dokumentų rengimą, teikia išvadas ir pasiūlymus;

6. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės auditų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių vykdymą, vertina šių priemonių įgyvendinimo rizikas,  vykdo rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną, rengia rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas;

7. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant ministro ir viceministrų pranešimus bei kitą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų ir tarptautinių organizacijų renginiams reikalingą medžiagą;

8. pagal veiklos sritį dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su skyriaus veikla, pasitarimuose ir posėdžiuose, teikia nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

9. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir vertinant teisės aktų projektus;

10. konsultuoja sveikatos priežiūros įstaigų ir kitus specialistus, institucijas, įstaigas, organizacijas kuruojamos veiklos srities klausimai;

11. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. skyriaus vedėjo pavedimu, vykdo kitų skyriaus darbuotojų funkcijas jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

14. vykdo ir kitus su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.