Pareigų aprašymas Spausdinti

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas - 10,00).

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vedėjo pareigybė reikalinga planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, vykdyti ministerijos politiką Lietuvos Respublikos elektroninės sveikatos (toliau – e. sveikatos) sistemos ir informacinių išteklių koordinavimo ir įgyvendinimo srityje ir užtikrinti tinkamą skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities –e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtros ir koordinavimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 

4.. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį, vykdant ar koordinuojant informacinių technologijų projektus;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybos santykius, viešąjį administravimą, informacinės visuomenės, elektroninės valdžios, e. sveikatos sistemos plėtrą, registrų ir informacinių sistemų kūrimą bei eksploatavimą, duomenų apsaugą, duomenų centrų infrastruktūrą ir jos veikimo principus;

4.4. mokėti rengti teisės aktų e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais projektus;

4.5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;

4.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis;

4.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pasirenkant problemų sprendimo būdus bei darbo metodus.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, užtikrina tinkamą skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų vykdyti funkcijų vykdymą;

5.2. sprendžia jo kompetencijai priklausančius e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimus;

5.3. pagal kompetenciją organizuoja teisės aktų ir kitų informacinės visuomenės, e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimus reglamentuojančių dokumentų projektų parengimą;

5.4. vertina teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių informacinės visuomenės ir e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimus projektus;

5.5. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus informacinės visuomenės, e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

5.6. dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus ir kitus e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

5.7. pagal kompetenciją organizuoja parengimą ir dalyvauja rengiant su e. sveikatos sistemos plėtra susijusius strateginius dokumentus;

5.8. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos valdytojo funkcijų įgyvendinimą;

5.9. pagal kompetenciją planuoja ir dalyvauja planuojant su e. sveikatos sistemos plėtra susijusius prioritetus, priemones ir veiklas;

5.10. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos standartų taikymą, adaptavimą ir diegimą e. sveikatos sistemoje;

5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis ir institucijomis, sprendžiant informacinės visuomenės, e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimus;

5.12. koordinuoja ir prižiūri e. sveikatos sistemos plėtros įgyvendinimą;

5.13. atstovauja ministerijai tarpinstituciniuose renginiuose, susijusiuose su e. sveikatos sistema ir informaciniais ištekliais;

5.14. ministro pavedimu atstovauja Lietuvai tarptautiniuose renginiuose, susijusiuose su e. sveikatos sistema ir informaciniais ištekliais;

5.15. inicijuoja renginius e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

5.16. organizuoja skyriaus veiklos planų ir ataskaitų parengimą;

5.17. organizuoja su e. sveikatos sistema susijusių projektų ir iniciatyvų atitikimo pagrindiniams e. sveikatos sistemos teisės aktams ir e. sveikatos sistemos architektūros modeliui koordinavimą ir priežiūrą;

5.18. koordinuoja ir prižiūri ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių klausimais;

5.19. organizuoja medicininės terminologijos taikymo e. sveikatos sistemoje koordinavimą ir priežiūrą;

5.20. kasmet organizuoja investicijų, reikalingų e. sveikatos sistemos plėtrai ir palaikymui poreikio planavimą;

5.21. pagal poreikį inicijuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos ir informacinių išteklių klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;

5.22. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl e. sveikatos sistemos programos ir plėtros;

5.23. kiekvienais metais įvertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

5.24. laiku bei kokybiškai vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant strateginių ministerijos tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

   

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal kuruojamą sritį.

__________________________