Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų ES investicijų administravimo srityje darbo patirtį;

3. būti susipažinusiam ir išmanyti valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES investicijų teikimą bei ES fondų valdymą, sveikatos politikos nuostatas reglamentuojančius teisės aktus ir dokumentus;

4. gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių ES struktūrinių fondų investicijų administravimą, koordinavimą ir kontrolę, analizę, rengti su šiuo klausimu susijusius teisės aktus ir teikti juos derinti į kitas institucijas;

5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

6. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis

(MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, analitiškai vertinti ir apibendrinti problemas, kaupti ir sisteminti informaciją.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijų administravimui, keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234 (toliau – Partnerystės sutartis), veiksmų programą, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir finansavimą, jos detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

2. vykdo skyriaus vedėjo priskirtų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonės) administravimą:

2.1. dalyvauja rengiant ir atnaujinant ministerijos vidaus procedūrų bei jų pakeitimų, reikalingų administruojant ES struktūrinių fondų investicijas, taip pat valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo projektus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

2.2. rengia projektų atrankos kriterijus ir organizuoja jų pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

2.3. rengia, derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąja institucija) ir teikia tvirtinti priemonių įgyvendinimo planų, projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus;

2.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus, organizuoja valstybės projektų sąrašų sudarymą ir tvirtinimą ministerijoje;

2.5. pagal kompetenciją rengia projektus dėl priimamų ir panaikinamų sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo;

2.6. pagal kompetenciją įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, kaip numatyta 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320) (toliau – Reglamentas Nr. 1303/2013) 125 straipsnio 4 dalies c punkte;

2.7. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją, kryžminio finansavimo priežiūrą, jei priskirtų priemonių įgyvendinimui nustatytas kryžminis finansavimas;

2.8. pagal kompetenciją užtikrina, kad ES struktūrinių fondų investicijos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320), nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 93 straipsnio nuostatas ir Reglamento Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

3. pagal kompetenciją užtikrina vadovaujančiosios institucijos nustatytų funkcijų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

4. pagal kompetenciją užtikrina savalaikį vadovaujančiosios institucijos, audito institucijos, Europos Komisijos ir Europos Audito Rūmų atliktų auditų ir (ar) patikrinimų metu pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimą, pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, informacijos apie pateiktų pastebėjimų ir rekomendacijų įgyvendinimą ir apie atliekamus veiksmus registravimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS);

5. pagal kompetenciją nagrinėja įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų įgyvendinant projektus nustatymo aplinkybes ir teikia išvadas;

6. skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jų nedarbingumo, atostogų, komandiruočių bei kvalifikacijos tobulinimo metu;

7. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai įstaigose prie ministerijos, taip pat kitose institucijose Lietuvoje ir užsienyje ES struktūrinių fondų investicijų administravimo klausimais;

8. skyriaus vedėjo pavedimu analizuoja bei teikia išvadas dėl kitų ministerijų bei tarnybų parengtų dokumentų, teisės aktų, susijusių su ES struktūrinių  fondų administravimu;

9. pagal kompetenciją dalyvauja ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais sudarytų komisijų, darbo grupių darbe;

10. pagal kompetenciją tikrina projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ministerijos strateginį veiklos planą;

12. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

13. vykdo ir kitus su ministerijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.