Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo bei Europos Sąjungos reikalų srityje;
3. būti susipažinęs su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais ir pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
4. žinoti Lietuvos Europos Sąjungos politikos strategines kryptis;
5. būti susipažinęs su Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos srityje;
6. išmanyti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 (Žin. 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950);
7. būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą; Europos Sąjungos institucijų veiklą, sprendimų šiose institucijose priėmimo tvarką, Europos Komisijos atitinkamų direktoratų darbo specifiką, veiklos kryptis;
8. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
9. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo bei valdymo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.    koordinuoja bei padeda įgyvendinti ministerijai priskirtų valstybės valdymo funkcijų bei valstybės politikos, susijusių su tarptautiniu bendradarbiavimu ir Lietuvos naryste Europos Sąjungoje, vykdymą;
2.    nuolat informuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrą, Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių skyrių apie Europos Sąjungos vykdomą, planuojamą vykdyti politiką, iniciatyvas bei nuostatas Sveikatos apsaugos ministerijos kompetencijos klausimais;
3.    plėtoja bendradarbiavimą su Europos Komisijos, generalinių direktoratų bei kitų Europos Sąjungos institucijų pareigūnais; konsultuojas su kitų šalių atstovybėmis Europos Sąjungoje dėl rengiamų teisės aktų projektų, jų reikalavimų ir įgyvendinimo aspektų bei sprendžia kitus su visuomenės sveikatos priežiūra susijusius klausimus;
4.    pagal kompetenciją analizuoja sveikatos apsaugos ministerijos kuravimo srities informaciją apie Europos Sąjungos šalių narių sveikatos politiką, priimamus arba rengiamus teisės aktus bei jų pozicijas teisės aktų atžvilgiu, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nutartis, sprendimus, sveikatinimo sričių programas, išvadas bei jų įgyvendinimo praktiką;
5.    padeda organizuoti ministerijos vadovybės vizitus į Briuselį ir Europos Sąjungos pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką, kuriuose aptariami su Europos Sąjunga susiję klausimai;
6.    teikia Lietuvos Respublikos Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovui konsultacijas ir reikalingą medžiagą, susijusią su kuruojama sritimi;
7.    teikia savo kompetencijos klausimais Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vadovui rašytinę informaciją metiniam atstovybės darbo planui bei metinei ataskaitai rengti;
8.    užtikrina bendradarbiavimą su Europos Sąjungos reikalų ir tarptautinių ryšių skyriumi;
9.    dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių, Europos Komisijos komitetų, ekspertų bei kituose susitikimuose, pasitarimuose, pareiškiant suderintą Lietuvos Respublikos poziciją svarstomais klausimais ir pateikia apibendrintą informaciją ministerijai;
10.    dalyvauja seminaruose, konferencijose, susitikimuose, kituose renginiuose;
11.    pagal kompetenciją dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų renginiuose;
12.    laiku ir kokybiškai vykdo su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio, ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
13.    užtikrina, kad viešai ir oficialiai tarnybos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai ministerijos pozicijai;
14.    savo darbe vadovaujasi 1961 metų Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiuo pareigybės aprašymu.