Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį farmacijos studijų krypties ar aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) ar vientisųjų studijų (magistro kvalifikacinis laipsnis) reabilitacijos studijų krypties arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vaistinių preparatų kompensavimo ir kainodaros srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktus, reglamentuojančiais vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą ir kompensavimą  ir vaistinių prekių  kainodarą;

4. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programos, internetas, elektroninis paštas);

6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja, atlieka analizes apie vaistinių preparatų suvartojimo ir kainų pasikeitimus Lietuvoje, kurias panaudoja vertinant vaistų politikos plano priemonių vykdymą;

2. koordinuoja, atlieka prognozes, kokią įtaką kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodaros pasikeitimai turi paciento priemokoms ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidos;

3. koordinuoja, paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į  kompensavimo sąrašus vertinimo procesą ir dalyvauja paraiškų įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į kompensavimo sąrašus nagrinėjime;

4. koordinuoja, rengia informacinius pranešimus ir dalyvauja Lietuvoje ir kitose šalyse vykstančiose konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, susijusiuose su skyriaus veikla;

5. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektus reglamentuojančius:

5.1. vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimą;

5.2 vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kainodarą;

5.3. racionalų vaistinių preparatų kompensavimą ir vartojimą;

6. bendradarbiauja su kitų ES valstybių narių ir institucijų atstovais;

7. pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektus ir teikia dėl jų išvadas bei siūlymus skyriaus vedėjui;

8. pagal kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų  prašymus, skundus ir pasiūlymus;

9. pagal kompetenciją atstovauja ministerijai pavaldžiose įstaigose ir kitose institucijose, dalyvauja tarpžinybinių ir žinybinių komisijų ir darbo grupių darbe, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

10. pavaduoja skyriaus vedėją: vadovauja skyriui, organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą, įgyvendinant skyriui pavestas funkcijas, bei atsako už tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą, vizuoja dokumentų projektus skyriaus vedėjo nedarbingumo, atostogų, komandiruočių, kvalifikacijos tobulinimo metu ar kitais įstatymų numatytais pagrindais, taip pat, skyriaus vedėjo nurodymu, pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar nedarbingumo metu;

11. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;

12. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos tikslai.