Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. ES investicijų panaudojimo sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse planavimas ir įgyvendinimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. ES investicijų panaudojimo sveikatos apsaugos ministrui pavestose valdymo srityse administravimas, stebėsena, kontrolė ir priežiūra.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

9. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

10. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.

12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

13. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

16. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

17. Dalyvauja rengiant bei keičiant Partnerystės sutartį, ES fondų investicijų veiksmų programas, dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programos administravimą ir įgyvendinimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo.

18. Rengia, derina su institucijomis ir teikia tvirtinti priskirtų administruoti veiksmų programų priemonių įgyvendinimo planus ir jų keitimus, projektų finansavimo sąlygų aprašus ir jų pakeitimus; veiksmų programos priemonėms taikomų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus ir jų keitimus; rengia pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo.

19. Užtikrina audito seką, saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurie susiję su priskirtomis administruoti veiksmų programos priemonėmis ir kurių reikia audito sekai užtikrinti; užtikrina, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

21. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

21.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

21.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

21.4. studijų kryptis – teisė (arba);

21.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

21.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

21.7. darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

21.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

22. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

22.1. kalba – anglų;

22.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

23. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

23.1. vertės visuomenei kūrimas – 4;

23.2. organizuotumas – 4;

23.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

23.4. analizė ir pagrindimas – 5;

23.5. komunikacija – 4.

24. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

24.1. įžvalgumas – 4;

24.2. informacijos valdymas – 4;

24.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 4.